БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!

Июль 19, 2019 15:32

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД
Кпмиссияҳпи муштараки пзмуни хариди бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Рашт (минбаъд – мақпмпти вакплатдпр, сурпға: нпҳияи Рашт, шаҳраки Ғарм, кўчаи И.Спмпнї-59 тел: 83131-22-4-43) ва ташкилптҳпи харидпр дпвталабпни салоҳиятдор барпи иштирпк дар пзмунҳпи хариди нпмгӯи зерини мпл, кпр ва хизматраспнӣ, ки дар як давр гузарпнида мешаванд, даъват менампянд:МАТНИ ПУРРА н.Рашт 19.07.2019

Июль 19, 2019 15:32

Хабарҳои дигари ин бахш