تاجیکستان ویزای الکترونیک راه اندازی می کند

دسامبر 31, 2015 08:19, 11,185 بازدید ها
IMG_7951+++++++6

مصاحبه با رحمان آ‌زاده امامعلی، معاون اول وزیر امور خارجه تاجیکستان

تا جای به ما روشن است، در سال 2014 در وسایط اخبار عامه خبرها در باره قبول گردیدن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در مورد تاسیس شبکه اطلاعاتی الکترونیک برای گرفتن روادید جمهوری تاجیکستان و جاری نمودن روادید الکترونیک جمهوری تاجیکستان نشر ‌گردیده بود. خوانندگان ما به تقدیر منبعده این طرح پیوسته توجه ظاهر می‌نمایند.
در این رابطه، با درخواست خوانندگان سیرشمار ” خاور” مصاحبه با رحمان آ‌زاده امامعلی، معاون اول وزیر امور خارجه تاجیکستان در مورد حالت اجرای قرار مذکور و دورنمای رشد نظام خذمت‌رسانی‌های کنسولیی وزارت خارجه کشورمان پیشکش می گردد.

سوال: محترمه رحمان آ‌زاده امامعلی، چه طوری که معلوم است، از جانب وزارت امور خارجه تاجیکستان با هدف ساده نمودن خذمت‌رسانی‌های کنسولیی تشبث‌های جالب پیشنهاد و روی کار آورده می‌شوند. وقت‌های اخیر از جانب وزارت کدام کار‌ها در این سمت به انجام رسانیده شده اند؟
جواب : در آ‌غاز می‌خواستم همه خوانندگان «خاور»- را به فرا رسیدن روز قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تبریک نمایم. در حقیقت، تشبث‌های وزارت امور خارجه در مورد به فن‌آوری در نظام خذمت‌رسانی‌های دولتی در جامعه از جانب حکومت کشور دست‌گیری می‌یابند. جاری گردیدن نظام شناسنامه‌های بامیتری دارای حامل الکترونیک که سال 2010 به کار انداخته شد، نخستین قدم در الكترونیک نمودن خذمت‌رسانی‌های دولتی به شمار می‌رود. سپس، سال 2013 طرح د‌یگر، یعنی جاری نمودن نظام تهیه كارت‌های ادینتفكتسانی، که شناسنامه داخلی شهروند جمهوری تاجیکستان را عوض نمود، عملی گردید .این دو طرح اعتمادبخشی خود را اثبات کرده، برای طبق طلبات بین‌المللی تهیه نمودن حجت سفر مساعدت نموده، جهت الکترونیک نمودن معلومات‌های شهروندان کمک رسانیده استاده‌اند.
سوال: خوب می‌شود ا‌گر در باره نقشه‌های منبعده نیز سخن می گفتید؟
جواب: نقشه‌ها زیادند. چه طوری آگاه هستید، 7 سپتامبر سال جاری جناب عالی محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان برای بنیاد بنای سرریاست کنسولی وزارت امور خارجی سنگ اساس گذاشتند. مقصد از بنیاد بنای مذکور بهتر نمودن سطح خذمت‌رسانی‌های کنسولی می‌باشد. مبلغ ساخت و ساز ساختمان از حساب درآمد‌های کنسولی پرداخت ‌گردیده، آن در روز جشن 25 – مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری به بهره برداری خواهد رسید. عین زمان وزارت تصمیم گرفته‌است که چند لایحه‌ها را جهت رشد منبعده نظام الكترانی كردن خذمت‌رسانی‌های دولتی و تحکیم امنیت ملی طریق برپا نمودن نظام یگانه اداره‌کنی سرحد دولتی، جاری نمودن نظام یگانه اداره‌کنی تهیه روادید و برای شهروندان خارجی نظام ساده دسترس نمودن روادید را توسط “روادید الکترونیک” عملی نماید.
سوال:این لایحه‌ها به نظام سرحدی نیز بستگی دارند؟
جواب: بسیار سؤال مبرم. وقت‌های اخیر جریان‌های به امنیت کشور‌ها تهدید‌ آور به مثل تروریزم و افراط گرایی خیلی اوج گرفته‌اند. جمهوری تاجیکستان نیز این تهدید‌ها را درک می‌کند. عملی نمودن لایحه‌های موفق در مورد جاری نمودن “روادید الکترونیک” و شبکه اطلاعاتی الکترونی روادید تاجیکستان بدون تاسیس زیرساختار دخل‌دار در نظام سرحدی کشور غیرامکان است. از این رو نه تنها تمام سفارت‌ها و مؤسسه‌های کنسولی جمهوری تاجیکستان در خارجه با وزارت، بلکه تمام نقطه‌های گذرگاه‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان با یكدیگر پیوست شده، به نظام یگانه اداره‌کنی تبدیل خواهند یافت.علاوه بر این، تمام سفارت‌ها و مؤسسه‌های کنسولی کشور در خارجه با برنامه مخصوص اداره‌کنی تهیه روادید و تمام نقطه‌های گذرگاه‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان با برنامه مخصوص اداره‌کنی ورود و خروج شهروندان کشور و مهمانان آن تامین می‌گردند. باید گفت که نهاد‌های ذکر‌شده همچنین با تجهیزات معاصرمجهز کرده می‌شوند. در نهایت وزارت دارای نظام یگانه اداره‌کنی روادید و سرحدبانان کشور دارای نظام یگانه اداره‌کنی سرحدی می گردند.
سوال: این طور باشد، گفتن ممکن است که این لایحه‌ها برای تحکیم امنیت کشور نیز بسیار مهم هستند؟
جواب : البته. پیدا نمودن معلومات در باره تهیه روادید به این یا آن شهروند خارجی و عموماً ورود و خروج آنها به کشور وقت و کوشش را ‌طلب می‌کند. در نتیجه تطبیق این لایحه‌ها، نه تنها وزارت امور خارجه و قشون‌های سرحدی، بلکه مقامات امنیت و مهاجرت نیز در دایره وکالت‌های خود امکانیت نظارت پره و دسترسی فوری به معلومات را پیدا می نمایند.
سوال: ا‌گر درست فهمیده باشم، حالت به میان آمدن مانعه‌های سنعی نیز کم خواهد شد؟
جواب : بلی، کار‌های هماهنگ‌سازی و درخواست اسناد و اطلاع بین مقامات به یک درجه کم می‌گردند. گفتن ضرور است، که وزارت در روند رشد فعالیت خود، همزمان به این مقامات نظام اداره‌کنی و الكترونی سازی را رایگان تقدیم نموده استاده‌است. زیاده از این، در نظر است که لایحه «روادید الکترونیک »به رشد منبعده الكترونیك نمودن خذمت‌رسانی‌های دولتی تکان جدی خواهد بخشید.
سوال: “روادید الکترونیک” گفتید؟ این جه طرح است و جه را در بر می گیرد؟
جواب : روادید الکترونیک این یک نمود روادید می‌باشد، که طریق الکترونیک به شهروندان خارجی و شخصان بی شهرویند داده می‌شود. برای صدور روادید الکترونیک برنامه و سایت مخصوص تشکیل کرده می شود.
سوال: جاری نمودن روادید الکترونیک کدام بر‌تری‌ها را دارد، ضرورت آن در چیست و ترتیب دادن آن چه گونه است؟
جواب : تصور نمایید، که حالا تنها جند کشور از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، هند، بحرین نظام «روادید الکترونیک» دارند. خوشبختانه، در آینده نزدیک تاجیکستان نیز به صف آنها شامل خواهد شد. حیات امروزه از حیات قبلی فرقیت خیلی جدی دارد. عصر XXI عصر تکنولوژی‌های اطلاعاتی به شمار می‌رود. در این عصر فعالیت انسان را بی تکنولوژی و اطلاعات که مال بازارگیر به حساب می‌روند، تصور کردن خیلی دشوار ‌گردیده‌است. بر‌تری دیگر عملی نمودن این تشبث با فراهم کردن شرایط ساده برای سیاحان، اشتراک‌داران کنفرونس‌ها، جشنواره ها، نشست ها و انچنین شخصانی که به جمهوری تاجیکستان با مقصد ملاقات های کاری سفر می‌کنند، علاقمندی دارد. جاری گردیدن روادید الکترونیک برای به تاجیکستان سفر نمودن شهروندان دولت‌های که جمهوری تاجیکستان در چنین دولت‌ها مؤسسه کنسولی ندارد، شرایط فراهم آورده، برای از بین بردن میانه‌رو‌ها و عامل‌های نامطلوب در روند دسترس نمودن روادید جمهوری تاجیکستان مساعدت می نماید.
سوال: «روادید الکترونیک» به همه شهروندان خارجی داده می شود؟
جواب : نه، البته نه. روادید الکترونیک تنها به شهروندان دولت‌های که جمهوری تاجیکستان نسبت آنها ریجه به طور ساده دادن روادید را معین نموده‌است (80 دولت )داده می‌شود .آنها می‌توانند به یگان مؤسسه مراجعت نکرده، در جای دلخواه، حتی از خانه نبرامده، توسط اینترنت با پیشنهاد نمودن معلومات لازم و پرداخت مبلغ، روادید را به دست آرند. برای گرفتن روادید الکترونیک حاضر شدن شخص به نزد کنسول ضرورت ندارد. هنگام گذشتن سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان دارنده روادید الکترونیک شناسنامه و روادید الكترونک خود را به سرحدبان نشان داده، بعد از جانب سرحدبان به انجام رساندن سنجش حجت‌های دخل‌دار، به او اجازت عبور سرحد داده می شود.
سوال: درخواست ا‌گر از جای دلخواه صورت گیرد و شخص به نزد کنسول حاضر نشود، پس پرداخت مبلغ روادید الکترونیک چه طور صورت می گیرد؟
جواب : پرداخت برای کارکرد روادید الکترونیک توسط نظام‌های پرداختی اعتراف‌گردیده بین‌المللی، از جمله به واسطه كارت‌های VISA و MasterCard صورت می گیرد.
سوال: روادید الکترونیک به کدام مهلت داده می شود؟
جواب: دارنده روادید الکترونیک می‌تواند در قلمرو جمهوری تاجیکستان از سنه واردشوی نه زیاده از 45 روز تقویمی قرار داشته باشد.
سوال: ا‌گر شخص خواهش از 45 روز زیاد‌تر بود و باش کردن را در جمهوری تاجیکستان درخواست نماید، پس به او روادید الکترونیک داده نمی شود؟
جواب : بلی. به چنین شخص روادید الکترونیک داده نمی‌شود .شخصی که به جمهوری تاجیکستان با مقصد‌های خذمتی، دیپلماتی، کاری، سرمایه‌گذاری و تحصیل سفر می‌نماید و بود و باش او زیاده از 45 روز را تقاضا می‌نماید، روادید جمهوری تاجیکستان را به طور مقرری از سفارت‌ها و مؤسسه‌های کنسولی جمهوری تاجیکستان در خارجه و سرریاست کنسولی وزارت امور خارجه دسترس می‌کند. باید قید نمایم، که سطح خذمت‌رسانی شبکه اطلاعاتی الکترونیک به نظام دادن روادید شینگینی برابر می شود.
سوال: در حقیقت تشبث‌های جالب! این نقشه‌ها كی در عمل تطبیق می شوند؟
جواب : وزارت در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با آژانس خرید دولتی مال، کار و خذمت‌رسانی حکومت جمهوری تاجیکستان با اشتراک وسیع شرکت‌ها آزمون بین‌المللی اعلان نمود. در دور اول آزمون 8 شرکت خارجی و وطنی اشتراک کرده، همه آنها به مرحله دوم راه داده شده‌اند. طبق نتیجه دور دوم آزمون شرکت بزرگ فرانسوی غالب معین گردید. بنابر این وزارت در یکجایگی با این شرکت برای تطبیق نمودن نقشه‌های ذکر‌شده در دوام نیم‌ساله اول سال 2016 كوشش به خرج داده استاده‌است .
به شما برای چنین یک مصاحبه جالب اظهار منتداری نموده، موفقیت و کامیابی‌های بی‌نظیر آرزو می کنیم .
-تشكر، سلامت باشید.

دسامبر 31, 2015 08:19, 11,185 بازدید ها
Написать комментарий

Нет комментарий

Нет комментариев

Вы можете стать первым написавшим комментарий.

Написать комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

دیگر خبرهای این بخش

ajati-To-ikiston-dar-iftito-i-bozi-oi-varzishii-BRIKS-2024-dar-sha-ri-azon-ishtirok-namudهیئت تاجیکستان در افتتاحیه بازی های ورزشی BRICS 2024 در شهر کازان شرکت کرد
Kaha-Imnadzeکاخا ایمنادزه از دولت تاجیکستان به خاطر فراخواندن همه جهان به مسئله ذوب یخچال های طبیعی و حفاظت از منابع آبی تشکر کرد
Markazi-matboti-Kohi-Somon-9فرآیند آب دوشنبه. بیش از 300 خبرنگار داخلی و خارجی در پوشش خبری کار این کنفرانس شرکت دارند
Dennis-Frensis1فرآیند آب دوشنبه. دنیس فرانسیس کنفرانس آب دوشنبه را لحظه ای کلیدی برای تقویت تلاش ها و تعهدات برای مدیریت یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی کره زمین خواند
Machala-futbolمجله معروف پاکستان با نام “The World Ambassador” مراسم بزرگداشت روز جهانی فوتبال را پوشش داد
futzalمسابقه قهرمانی جهان-2024. تیم ملی فوتسال تاجیکستان به مصاف تیم های پرتغال، مراکش و پاناما خواهد رفت
CHudoمسابقات جهانی جودو 2024. 9 کشتی گیر تاجیکستانی در این مسابقات سطح بالا شرکت خواهند کرد.
Temur-RahimovQazaqstan Barysy Grand Slam 2024: تیمور رحیم اف در وزن 100+ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت
futzal-tadzhikistan-1-4-final-1تیم ملی فوتسال تاجیکستان در رده بندی اول فیفا در جایگاه 34 قرار گرفت
Uchastie-na-zasedanii-ministrov-inostrannyh-del-OISهیئت تاجیکستان در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی شرکت کرد
Tedi-i-ONO-2Dushanbe Grand Slam 2024. تدی راینر و شوهی اونو، ستاره های جهان به تاجیکستان آمدند
chudoDUSHANBE GRAND SLAM 2024. سی و هفت کشتی گیر از تاجیکستان در این مسابقات شرکت می کند