اعضای جدید کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تاجیکستان تایید شد

فوریه 16, 2016 11:05, 868 بازدید ها

اخبار مرتبط

Parlumon

مجلس نمایندگان تاجیکستان روز دوشنبه سه تن از اعضای جدید کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی کشوررا که از سوی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری کشورمان پیشنهاد شده بودند، تایید کرد.

اینها آقایان مراد‌زاده دوستمراد حییت، رئیس شورای عدلیه جمهوری تاجیکستان، نظام قاسم پور جهانگیر، رئیس اتحادیه نویسندگان جمهوری تاجیکستان و ناصرجان سلیمی، رئیس دانشگاه دولتی معلمین تاجیکستان به نام صدرالدین عینی می‌باشند .

تایید اعضای جدید کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تاجیکستان در حالی است که روز 22 مه سال جاری در جمهوری تاجیکستان همه‌پرسی سرتاسری به منظور وارد نمودن تغییرات به قانون اساسی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌شود .

فوریه 16, 2016 11:05, 868 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Mahmadtoir-Zokirzoda-va-Sohiba-Gafforovaتاجیکستان و آذربایجان همکاری های بین پارلمانی را تقویت می دهند
Rustami-Emomali-va-Sohiba-Gafforova-12صاحبه غفارآوا: روابط تاجیکستان و آذربایجان به طور فزاینده در حال توسعه است
Rustami-Emomali-va-Sohiba-Gafforova-2رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با صاحبه غفارآوا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد
Raisi-parlumoni-Ozarbojchon-Sohiba-Gafforovaصاحبه غفارآوا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان با تاریخ بیش از شش هزار ساله ملت تاجیک آشنا شد
Fajzal-Idizoda-va-Valid-ibni-Abdurra-mon-al-Reshajdonهمکاری پارلمانی بین تاجیکستان و عربستان سعودی در حال گسترش است
Mulokoti-S.-Fatto-zoda-bo-Safiri-Ozarboj-on-dar-To-ikistonمسئله توسعه همکاری پارلمانی تاجیکستان و آذربایجان در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Ma-madtoir-Zokirzoda-va-So-Byonsu-mulo-ot-namudمحمدطاهر ذاکرزاده با سو بیونگسو، نماینده مجلس ملی جمهوری کره دیدار کرد
Mahmadtoir-Zokirzoda-va-CHalil-Rahimiهمکاری های بین پارلمانی ایران و تاجیکستان در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Kejchi-Furuyaهیئت پارلمانی ژاپن از “موسسه تحقیقاتی گوارش جمهوری تاجیکستان” بازدید کرد
Rustami-Emomali-va-Van-I-1رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با وانگ یی، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد
M.-Zokirzoda-va-ar-Rushajdonتاجیکستان به گسترش روابط بین پارلمانی با عربستان سعودی توجه ویژه دارد
Ma-madtoir-Zokirzoda-bo-Safiri-Turkiya-dar-Tochikiston-mulo-ot-namud-1محمدطاهر ذاکرزاده با امره زکی کاراوغلو ملاقات کرد