پیشوای ملت پس از انجام سفر رسمی از کویت به وطن بازگشت

می 17, 2016 17:46, 191 بازدید ها

اخبار مرتبط

نیمه دوم روز سه شنبه 17 مه بنیانگذار صلح و وحدت ملی- پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از انجام سفر رسمی از دولت کویت به وطن بازگشت.

در این باره به خاور از دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان خبر دادند .

در فرودگاه بین‌المللی پایتخت امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان را محمدسعید عبیدالله‌اف، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، شکورجان ظهورف، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مظفر عشوریان، معاون اول راهبر دستگاه اجرائی رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی استقبال نمودند.

می 17, 2016 17:46, 191 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش