برگزاری مشورت های آموزشی با هدف در سطح عالی برگزار کردن همه‌پرسی همگانی

می 21, 2016 12:45, 208 بازدید ها

اخبار مرتبط

TSKVR-RT-2

با هدف در سطح عالی برگزار کردن همه‌پرسی همگانی در مورد وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون اساسی جمهوری تاجیکستان در شهر و  ناحیه  های کشورمان مشورت های  آموزشی گذرانیده می شوند.

چنین مشورت از جمله در ناحیه سنگوار برگزار گردید.  اطلاع داده شد که تعداد افراد فاقد رای در حدود ناحیه بیش از 10 هزار و 700 نفر را تشکیل می‌دهد و 34 حوزه اخذ رأی در 5 جماعت شهرک و دهات تاسیس شده است.

می 21, 2016 12:45, 208 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش