آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد تحلیل فعالیت وزارت و ادارات را روی دست گرفته است

ژانویه 17, 2018 11:35, 1,023 بازدید ها

اخبار مرتبط

korrupsiya-1

آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد جمهوری تاجیکستان بر اساس مقررات مصوبه دولت تاجیکستان “در باره تایید متادلوژی ترتیب و گذرانیدن تحلیل فعالیت (خطرات ناشی از فساد)” در ماه های فوریه-آوریل سال 2018 در وزارت امور داخله (وزارت کشور) جمهوری تاجیکستان، وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، کمیته در امور دین، تنظیم عنعنه‌ و جشن و مراسم ملی وابسته دولت تاجیکستان، کمیته ساختمان و معماری وابسته دولت تاجیکستان انجام تحلیل فعالیت را روی دست گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاور به نقل از مرکز مطبوعات این نهاد، تحلیل فعالیت در چهارچوب فعالیت وزارت و کمیته‌های انتخاب‌شده از جانب گروه در امور بهادهی خطرات فساد، که به هیئت آن نمایندگان وزارت و اداره‌های انتخابگردیده و کارمندان دستگاه مرکزی آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد جمهوری تاجیکستان شامل شده‌اند، گذرانیده می‌شود.

طبق طلبات بندهای 28 و 31 متدلوژی مذکور برای تحقیق و کشف خطرات ناشی از فساد لازم است، که تحلیل مناسبت متقابله وزارت و کمیته‌های انتخاب‌شده با جامعه شهروندی جهت جمع‌آوری معلومات گذرانیده شود.

از این رو، از جامعه شهروندی دعوت کرده می‌شود، که جهت آشکارسازی خطرات ناشی از فساد در وزارت و کمیته‌های انتخابگشته، از جمله، سطح بررسی مراجعتها، شفافیت فعالیت آنها، سامانه اینترنتی و امثال آنها معلومات و تکلیف و پیشنهادهای خود را طریق سامانه الکترونی iinfo@anticorruption.tj  ارسال نمایند.

ژانویه 17, 2018 11:35, 1,023 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش