افتتاح باغ فرهنگی و تفریحی “دریاچه جوانان” در شهر دوشنبه

آگوست 28, 2018 19:50, 402 بازدید ها

اخبار مرتبط

شام 28 اوت سال 2018 بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با قاهر رسولزاده، نخست وزیر کشور و رستم امامعلی، شهردار دوشنبه در مراسم افتتاح مؤسسه دولتی باغ فرهنگی و تفریحی “دریاچه جوانان” که پس از تجدید به موضع دلفریب و تماشا تبدیل شده است، شرکت کردند.

باغ فرهنگی و تفریحی “دریاچه جوانان” سال 1940 بنیاد شده، این موضع به تجدید نیاز داشت.

امور ساخت و ساز و تجدید در باغ فرهنگی و تفریحی “دریاچه جوانان” در اساس دستور و هدایت های بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان ماه نوامبر سال 2017 آغاز گردیده، با نظرداشت معیارهای زمان معاصر در حدود ساختمان مذکور نهال درختان نادر آرایشی و گل و بته‌ها کاشت شدند.

امتداد باغ فرهنگی و تفریحی “دریاچه جوانان” 3.5 هکتار می باشد.

ضمن شناسای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به امور تجدید باغ فرهنگی و تفریحی “دریاچه جوانان” بهای بلند داده، ذکر نمودند که این وطن را تنها می‌توان با صداقت و وفاداری و خدمت صادقانه پایدار و پیشرفته گرداند.

آگوست 28, 2018 19:50, 402 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش