هدف تروریست بی ثبات کردن جامعه است. بیانیه رسمی فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان به سازمان امنیت و همکاری اروپا

سپتامبر 15, 2018 10:21, 4,173 بازدید ها

اخبار مرتبط

Akademiyai-ilmhoi-CHT

حوادث اخیر، که در شهر ورشو در چارچوب نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا اتفاق افتاد، نشان می‌دهند، که چنین سازمان بین‌المللی، مثل سازمان امنیت و همکاری اروپا تحولات در تاجیکستان به وجودامده را مغرضانه و یک‌جانبه، با استفاده از سیاست معیارهای دوگانه بررسی می‌کند.

فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان در مورد فعالیت واحدهای ساختاری سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار تعجب‌ می‌نماید، که آن بطور علنی با سازمان به اصطلاح مخالفین در جمهوری تاجیکستان افراطگرا اعلام شده همکاری نموده، آنهای را، که جمهوری مستقل تاجیکستان را برای بار دیگر با راه دموکراتیک، ساختن دولت اجتماعی و حقوق بنیاد رفتن، تمام اشخاص منفعتدار را برای به آنها همراه شده، به مبارزه با دولت رسمی برانگیختن دعوت می‌کنند، پستیبانی می‌نماید، آیا به وظایف سازمان امنیت و همکاری اروپا این گونه اعمال شامل می‌شوند و آیا معیارهای دولت دموکراتیک در این حالت چگونه باید باشند؟

بدون شک، تاجیکستان دولت دموکراتیک می‌باشد. قانون اساسی جمهوری تاجیکستان کشور را مستقل، دموکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی، واحد و اجتماعی اعلام کرده است. تاجیکستان عضو کامل‌حقوق سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین‌المللی بوده، تمام اسناد بین‌المللی حقوقی را در مورد حفظ حقوق انسان و دموکراتی کردن جامعه امضا کرده است. تاجیکستان قانون اساسی، نظام قانون‌‌گذاری، نظام دادگاهی مستقل و آزاد دارد.

مردم خوب می‌دانند، که محض با نیروی سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی مخالفت شهروندی در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته در تاجیکستان آغاز گردید و بیش از 150 هزار تاجیکستانی را قربان کرد.

با مصوبه دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان در اساس دلایل بی‌شک حزب نهضت اسلامی سازمان افزاطگرا محسوب شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا، که اعضای سازمان تروریستی حزب نهضت اسلامی را امروز در نشست ‌هایش راه می‌دهد، به طور واضح و روشن پیروی خودرا از سیاست استانداردهای دوگانه نمایش می دهد. تاریخ گواه است، که هیچ گاه چنین برخوردها به نتایج مثبت منجر نشده است. ما خواستار آن هستیم، که سازمان امنیت و همکاری اروپا از این کار خطا آگاه شود، واحدهای ساختاری آن و کشورهای اتحادیه اروپا، که به تروریستان پناهگاه داده‌اند، از این عمل خطای خود دست بردارند.

تاجیکستان، که در انتهای قرن 20 جنگ خانمانسوز تحمیلی شهروندی را پشت سر نمود، توانست آتش این جنگ برادرکش را در کشور برهم دهد، اما تا هنوز سبق این جنگ و سرکرده و پیشوایان آن را در سیمای نهضتیان اسلامی و مبلغ‌گذاران خارجی آنها فراموش نکرده است. بنا بر این ما، تاجیکستانیان، که تمام دهشتهای جنگ شهروندی را از سر گذرانیده‌ایم، مجبوریم سازمان امنیت و همکاری اروپا را آگاه نماییم: جنابان محترم، تروریست خوب و یا بد، خودی و بیگانه نمی‌شود. تروریست همیشه و در همه جا تروریست است، افکار  دائم آن بی ثبات کردن جامعه، شکستن ساختار اجتماعی -سیاسی دولت می‌باشد. از آن که امروز اعضای این حزب در دل اروپا مسکن گرفته‌اند، این معنی آن را ندارد، که آنها از اهداف ناپاکشان دست برداشته اند.

ما اظهار امید می‌نماییم، که سازمان امنیت و همکاری اروپا از سیاست استانداردهای دوگانه خود دست برداشته، سیاست خود را نسبت به سازمان تروریستی حزب نهضت اسلامی تجدید نظر و دگرگون می‌نماید.

فرهنکستان علوم

جمهوری تاجیکستان

سپتامبر 15, 2018 10:21, 4,173 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش