کبیری خود و متحداننش را باسما‌چی عنوان کرد! چند اندیشه در مورد شرمساری نمایندگان سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی در نشست سالیانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو

سپتامبر 20, 2018 11:45, 7,827 بازدید ها

اخبار مرتبط

Novyj-risunok-57

امروزها در شهر ورشو نشست سالیانه سازمان امنیت و همکاری اروپا “در باره اجرای تعهدات در عرصه ارزش های انسانی” ادامه‌ دارد.

راهبریت فراری سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی با مصلحت خواجگان خود تلاش کردند، که همراه با نمایندگان سازمان های تصنعی خودساخته حزب نهضت اسلامی از این فرصت استفاده نموده، بعضی اهداف ناپاک خود را در مورد بدنامسازی کشور و مردم تاجیکستان در چارچوب این نشست عملی نمایند. اما، در اصل، این نشست به صحنه شرمندگی این گروه افراطگرا و تروریستی و متحدان آن تبدیل شد.

در روز قبل از آغاز نشست، یعنی 9 سپتامبر، نهضتیان همان حله قدیمی خود را به کار بردنی شده، خودشان با خودشان قرارداد امضا کرده، سازمان تصنعی را با نام “پیمان ملی تاجیکستان” اعلام کردند.

وقتی با آگاهی از ماهیت تروریستی و سابقه پیمان‌شکنی سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی هیچ سازمان مخالف حکومت در خارج به ائتلاف با این حزب راضی نشد، موافق طرح خواجگان خود راهبریت حزب نهضت اسلامی خودشان از حساب اعضا و مزدورانشان چند “سازمان” جدید ایجاد کرده، سپس خودشان با خودشان “ائتلاف” تشکیل کردند. بنا بر این، آگاهان می‌دانند، که “پیمان ملی تاجیکستان” در اصل همان سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی بوده، این نام با هدف پوشانیدن نقاب جدید به این سازمان افراطی و تروریستی ایجاد شده است.

برابر آغاز شدن نشست 10 سپتامبر میزبانان اعلام کردند، که نمایندگان کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا به این جا برای در فضای آرام کاری شنیدن فکر و اندیشه‌های یکدیگر آمده‌اند و از این رو، در داخل و اطراف مکان برگزاری آن برپا نمودن نمایش های اعتراضی و برهم زدن ترتیبات عمومی منع می‌باشد. این قاعده نشان داد، که تمام کشورهای عضو از حضور و نظمشکنی این گروهک اوباش و بی‌ادب خسته شده‌اند. زیرا سالهای گذشته نمایندگان سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی از فضای آزاد استفاده نموده، با تشکیل اعتراض و نمایش و سروصداها در داخل تالار مجلسگاه به کار این نشست بین‌المللی خلل جدی وارد می‌نمودند. اما امسال، وقتی دو نماینده این سازمان تلاش کردند، که نظم مجلس را ویران کنند، از جانب رهبریت مجلس از تالار بیرون رانده شدند. مسئولین سازمان امنیت و همکاری اروپا نمایندگان سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی را آگاه کردند، که در حالت تکراراً خلل‌دار نمودن کار کنفرانس آنها از حقوق شرکت در آینده در مراسم کاملا محروم می‌گردند.

این مقررات جدید تمام طرح‌های اغواگرانه سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی را  برباد داد، زیرا آنها برای ایجاد چنین نمایش و اعتراض ها در چارچوب این نشست ماه ها آمادگی دیده بودند. بنا بر این، حالا سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی قرار کرد، که نمایش های خود را صدها کیلومتر دورتر از ورشو در شهر ویلنیوس جمهوری لتونی برگزار نماید.

مضمون سخنرانی های نمایندگان سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی و سازمانهای تصنعی حاشیه‌ آن نیز نشان داد، که امسال هم آنها هیچ حرف جدی گفتنی و سخن جدید ندارند. برعکس، سخنرانی های ورشو بعضی حقیقت های تاریخی را آشکارتر نمودند. از جمله، در نشست تأسیسی “پیمان ملی تاجیکستان” محی الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی به طور رسمی اعتراف کرد، که حزب نهضت اسلامی در اصل ادامه‌دهنده کار حرکت باسما‌چی‌گی سالهای 20 و 30 قرن گذشته می‌باشد. او حرکت های مخالفین تاریخی را تقسیمبندی نموده، تأکید کرد، که نهضتیان نسل دوم باسما‌چییان بوده، کار و روش و آرمان های آنها را ادامه می‌دهند. او خود و نهضتیان فراری در اروپا را نسل سوم باسما‌چیان نامید.

این حقیقت، یعنی از همه جهت ادامه‌ حرکت راهزنی و ضد ملی باسماچییان بودن نهضتیان را محققان خوب می‌دانستند، اما از طرف رئیس حزب نهضت اسلامی رسما قبول شدن این حقیقت آن را خیلی روشنتر نمود. شاید این یگانه سخن راست محی الدین کبیری در ورشو بود.

سخنرانی های نمایندگان حزب نهضت اسلامی و مزدورانشان در چارچوب خود نشست سالیانه سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز سراسر پوچ و بی‌مضمون بودند. محی الدین کبیری خواست از منبر این نشست استفاده نموده، همان شعارهای عمومی خود در باره گویا نقض حقوق بشر در تاجیکستان را تکرار کند، اما هیچ چیز مشخصی گفته نتوانست. بنا بر این، رئیسی کننده سخن او را قطع نموده، تأکید کرد، که در چارچوب موضوع نشست صحبت کند.

شراف‌الدین گدایف، که خود را نماینده جنبش به نام “اصلاحات و رشد تاجیکستان” معرفی کرد، از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهش نمود، که رسانیدن کمک و گرنتها را به تاجیکستان قطع نموده، نسبت به حکومت کشور تحریم ها اعمار کنند. خیانت به جای رسید، که کسی، که با نان و نمک تاجیکستان بزرگ شده است، از بیگانگان خواهش کند، که وطن او و ملت او را تحریم کنند. بدون شک، چنین افراد وطن‌فروش و ملتباخته دیگر حتی حقوق ندارند، که کلمات مقدس “وطن”، “تاجیکستان” و “تاجیک” را به زبان آرند. زیرا این موقع ضد ملی شراف الدین گدایف نشان داد، که اکنون او از این مفهوم های برای هر تاجیک و تاجیکستانی مقدس کاملا جدا شده است.

الهامجان یعقوب اف، سابق راهبر بخش سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی در شهر خجند که با دستور محی الدین کبیری اکنون خود را راهبر “انجمن مهاجران تاجیک در اروپا” می‌نامد، نیز ضد دولت و ملت خود سخنرانی نموده، خواهش کرد، که ضد تاجیکستان “فهرست ماگنیتسکی”، یعنی تحریم های اضافه ای قبول کرده شود.

پس از سخنرانی های نمایندگان مخالفین حکومت تاجیکستان مادیرتار تأکید کرد، که در سخنرانیهای شما اساسا زیاده‌روی جای داشته، دلایل مشخص موجود نیست.

همه این بار دیگر نشان داد، که با وجود ماه ها آمادگی و تشکیل ستاد ویژه، نهضتیها و مزدوران آنها دیگر چیزی برای گفتن ندارند. نواری، که آنها در همه جا با یک مضمون پخش می‌کردند، اکنون قدیسی شده و از استفاده کنار مانده است.

خلاصه، چند روز اول نشست ورشو نشان داد، که دیگر از آن ناز و ایرکگی سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی در آغوش سازمان امنیت و همکاری اروپا و از آن نوازش و حمایت آشکارای خواجگان غربی اش نشانی نیست. یعنی، جامعه جهانی از ماهیت واقعی این گروهک تروریستی روز از روز به طور عمیقتر آگاه شده، تارفت از آن فاصله می‌گیرد.

در طول این همایش جامعه جهانی بار دیگر شاهد آن شد، که سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی ادامه‌ منطقی و قسم ترکیبی حرکت بین‌المللی تروریستی بوده، هیچ چیز جدید برای گفتن ندارد. دیگر کسی در این دایره‌ها به حله و نیرنگ، شعار و سخنرانی های پوچ و اظهارات و برآمدهای آنها، که هدف واحد آن به دست آوردن مبلغ و گرنت های جدید کشورهای شرکت‌کننده می‌باشد، توجهی ظاهر نمی‌کند.

همین طور، نشست سالیانه سازمان امنیت و همکاری اروپا به صحنه شرمساری کامل سازمان تروریستی و افراطگرای جزب نهضت اسلامی تبدیل شده، این سازمان افراطی و تروریستی را یک قدم دیگر به حاشیه‌ تاریخ می برد.

در نهایت به افراطگرایان و تروریستان نهضتی توصیه داده می‌شود، که اگر چشم خرد داشته باشید، باید درک نمایید، که دوره اروپای شما به پایان رسیده می رسد. باید درک کنید، که باسما‌چی شاید تا اروپا رود، اما هرگز اروپای نمی‌شود. به نزدیکی تمام اروپا، که از ماهیت تروریستی شما خسته شده است، شما را به جای ضروری خواهد فرستاد. بنا بر این، بهتر است، هرچه زودتر به همان قم و تهران خود برگردید، به جای، که آب و نان و بلیت و برنامه و وظایف شما را تهیه می‌کنند، به جای، که شما هنوز استفاده دارید. البته، آن هم موقت است.

عبدالله‌ غفوراف،

نامزد علوم تاریخ، داتسینت

سپتامبر 20, 2018 11:45, 7,827 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Dialo-Blamiدیالو بلامی، خبرنگار از بورکینافاسو آفریقا: رویای بازگشت به تاجیکستان با دوستانم را دارم
Zulfiya-Abdusamatzodaتاجیکستان و روسیه موضوع دوره های آموزشی برای متخصصان مراقبت های بهداشتی و داروسازی را مورد بحث و بررسی قرار دادند
Dar-ZHeneva-amkorii-Sozmoni-a-onii-tandurust-bo-davlat-oi-Osiyoi-Markaz-barras-gardid-2در ژنو همکاری سازمان بهداشت جهانی با کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Bargardonidani-shahrvandon-az-Suriya-6به دستور پیشوای ملت، امامعلی رحمان 47 شهروند تاجیکستان از سوریه به وطن بازگردانده شدند
tabiboni-tochikرشته آریتمولوژی در تاجیکستان توسعه می یابد
Zulfikor-Gulahmadzoda-2تاجیکستان و فرانسه همکاری های خود را در زمینه کار با جوانان و ورزش تقویت می کنند
vazorati-tandurustiنقشه راه برای توسعه زمینه های همکاری اولویت دار برای سال های 2024-2025 بین تاجیکستان و روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Dar-Ostona-alasai-Komissiyai-bajnidavlatii-rushdi-ustuvori-Hazinai-bajnalmilalii-na-oti-Aral-doir-shudریاست کمیسیون بین دولتی توسعه پایدار صندوق بین المللی نجات دریای آرال بر عهده تاجیکستان واگذار شد
Sub-i-imr-z-dar-Bo-i-alaba-sokinoni-chor-no-iyai-pojtaht-bo-orostani-gulhani-ashn-farorasii-Soli-navi-a-dodiro-peshvoz-giriftand-1-1صبح امروز در “پارک پیروزی” ساکنان چهار ناحیه پایتخت  فرا رسیدن سال نو اجدادی را استقبال گرفتند
CHamoliddin-Abdullozodaتاجیکستان و ایران همکاری های خود را در زمینه بهداشت و درمان تقویت می بخشند
CHamoliddin-Abdullozoda-va-Manuel-Mikallerهمکاری بین تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در زمینه بهداشت بررسی شد
FinUniver-2بیش از 200 دانشجوی تاجیک در دانشگاه مالی روسیه تحصیل می کنند