بیانیه مطبوعاتی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان از نتایج نشست شورای سران کشورهای اتحادیه کشورهای مستقل

سپتامبر 28, 2018 15:01, 513 بازدید ها
31094312448_0408ecbc37_z44

محترم نمایندگان رسانه‌ها،

چند لحظه قبل نشست نوبتی شورای سران کشورهای اتحادیه کشورهای مستقل پایان یافت.

در جریان نشست‌های ویژه و با اشتراک هیئتها در مورد مسائل مهم روزنامه نشست تبادل افکار صورت گرفته، در باره روابط آینده در چارچوب سازمانمان مصوبه های تصویب گردیدند.

ما به مسئله تحکیم آینده همگرای کشورهای شرکت کننده اتحادیه کشورهای مستقل در عرصه‌های تأمین امنیت و ثبات در قلمرو اتحادیه، همکاری تجاری و اقتصادی در استحصالات، انرژی، نقلیات و ارتباطات، از جمله در مسئله حرکت آزاد مال، سرمایه و خدمت‌رسانی و فرهنگی و بشردوستانه توجه مخصوص ظاهر نمودیم.

از نتایج نشست امروزه 16 قرار و چند بیانیه سیاسی تصویب گردیدند.

میان آنها بیانیه سران کشورهای شرکت کننده اتحادیه کشورهای مستقل بخشیده به 70-مین سالگرد تصویب اعلامیه عمومی حقوق بشر را یکی از مهمترینها ارزیابی می‌کنیم.

این سند جانبداری همیشگی ما را در سمت هوسمندگردانی و حفظ حقوق انسان و آزادی های بنیادی تصدیق می‌کند.

محترم نمایندگان رسانه‌ها،

جمهوری تاجیکستان در چارچوب ریاست خود برای تطبیق اهادف و وظایف در کانسیپسیون خود به نقشه‌گرفته تلاش نمود.  در همکاری با کشورهای شرکت کننده، کمیته اجرائیه‌، دیگر مقامات صلاحییتدار و عرصه ای اتحادیه بیش از 100 مراسم مهم، از جمله تقریبا 40 نشست شوراهای عرصه ای گذرانیده شدند.

نشست ‌های زیادی از مقامات ذی دخل و دیگر مقامات اتحادیه در جمهوری تاجیکستان گذرانیده شدند.

نشست‌های شورای سران حکومتها، شورای وزیران دادگستری، شوراهای هماهنگساز دادستان های کل و رهبران خدمات ‌مالیات، شورای گردشگری، شورای بین دولتی هماهنگساز رهبران مقامات ناظرات بیمه و شورای هماهنگساز در مورد کارانتین رستنی از جمله آنهایند.

یکی از بخش های اولویت فعالیت رئیسی ما این تحکیم همکاری کشورهای اتحادیه کشورهای مستقل در چارچوب سازمان ملل متحد بود.

جمهوری تاجیکستان طرح مصوبه آساملیای کل سازمان ملل متحد در مورد همکاری بین اتحادیه کشورهای مستقل سازمان ملل متحد را تهیه کرد.

کارها در مورد تطبیق قرار شورای سران کشورهای اتحادیه کشورهای مستقل در مورد مطابقسازی اتحادیه کشورهای مستقل به واقعیت امروزه ادامه‌ یافتند.

کارها عاید به نوسازی مقررات کانسیپسیون رشد منبعده اتحادیه کشورهای مستقل آغاز گردید.

به رشد همکاری چندجانبه اقتصادی دقت جدی داده شد.

در چارچوب ریاست ما کارها دایر به عملیسازی تدابیر، که در نقشه چاره‌بینی ها عاید به دوره استراتژی رشد اقتصادی اتحادیه کشورهای مستقل مقرر گردیده بودند، اینچنین دستورهای شرطنامه در مورد منطقه‌های آزاد تجاری ادامه‌ یافتند.

دقت اساسی به انجام کار عاید به آماده نمودن لایحه سازشنامه عاید به تجارت آزاد خذمت‌رسانی داده شد.

با اشتراک فعال کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل چند سند مهم آماده کرده شدند، که به تحکیم منبعده همکاری اقتصادی روانه کرده شده‌اند.

در میان ایم اسناد کانسیپسیون همکاری در سمت توسعه فنآوری انرژی و تهیه تکنولوژی های پیشرفته انرژی، نقشه تدابیر اولویت عاید به تطبیق آن، سازشنامه عاید به همکاری در ساحه اداره‌کنی پرتاوهای دستگاه های الکترونی و الکتروتیخناگینی در نشست شورای سران حکومتها ماه ژوئن سال روان در دوشنبه قبولگردیده می‌باشد.

در دوره ریاست کشور ما به همکاری در ساحه‌های تأمین امنیت، حربی، حربی-تکنیکی و حفظ حقوق، اینچنین به همگرایی متقابله هنگام حالتهای فوق‌العاده توجه نظررس ظاهر کرده شد و می‌شود.

در این زمینه، تطبیق اسناد قبلا قبول‌شده در این سمتها عملی کرده می‌شود.

من برنامه بین دولتی عاید به تدابیر مشترک مبارزه با جنایات (سالهای 2014-2018)، برنامه همکاری عاید به مبارزه با تروریسم و دیگر ظهورات خشونت‌آمیز افراطگرای (سالهای 2017-2019) و بر ضد تجارت آدمان (سالهای 2014-2018)، اینچنین عاید به مبارزه با جنایاتی، که توسط تکنولوژی های اطلاعاتی انجام داده می‌شوند (سالهای 2016-2020) را در نظر دارم.

از نتایج نشست امروزه دایر به تطبیق برنامه پنج‌ساله بین دولتی عاید به تدابیر مشترک مبارزه با جنایات (سالهای 2019-2023) و وابسته به سازشنامه همکاری کشورهای شرکت کننده اتحادیه کشورهای مستقل در سمت مبارزه با جنایات در ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی قرارها قبول شدند.

در سمت همکاری فرهنگی و بشردوستانه به تطبیق چند طرح مشترک در عرصه‌های علم، معارف، سیاست جوانان، بهداشتی، ورزش و گردشگری توجه خاصه داده شد.

در چارچوب ریاست تاجیکستان یکجا با کشورهای شرکت کننده اتحادیه کشورهای مستقل مجموع اسناد تهیه شده، در مورد رشد منبعده شریکی بشردوستانه قرارها قبول گردیدند.

این نقشه تدابیر اولویت در عرصه همکاری بشردوستانه کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل (سالهای 2019-2020) و قرار در باره تطبیق برنامه بین دولتی “پایتخت های فرهنگی اتحادیه” در سال 2021 در شهر دوشنبه می‌باشد.

قرارها در باره آمادگی به تجلیل 75-مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ وطنی و در باره در اتحادیه اعلام نمودن سال 2021 سال معماری و شهرسازی مهم به شمار می‌روند.

ما اینچنین از قبول کانوینسیون اتحادیه کشورهای مستقل در مورد همکاری در سمت تدقیقات و استفاده فضای کیهانی با مقصد صلح استقبال می‌نماییم.

قرار قبول شد، که نشست نوبتی شورای سران کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل 11 اکتبر سال 2019 در شهر عشق‌آباد ترکمنستان برگزار گردد.

در پایان می‌خواهم به سران کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل برای کار پرثمرشان در نشست برگزارگردیده و مساعدت همه‌جانبه‌اشان به ریاست جمهوری تاجیکستان منتداری صمیمی اظهار نمایم.

کار فعالانه کمیته اجرائیه اتحادیه کشورهای مستقل در تهیه اسناد و برگزاری نشست دوشنبه نیز سزاوار بهای بلند می‌باشد.

همچنین می‌خواهم به نمایندگان رسانه‌ها برای کار فعالانه‌اشان در پوشش تمام تدابیری، که در چارچوب ریاست تاجیکستان در اتحادیه برگزار گردیدند، منتداری بیان دارم.

تشکر برای توجه.

سپتامبر 28, 2018 15:01, 513 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Antoniu-Guterrish-mulo-ot-namudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند