مراسم سوگندیادکنی مزارییف خرسند میرزاهیاتاویچ، سرکردة گروه متشکّل جنایتی شهر خاروغ

اکتبر 25, 2018 15:19, 182 بازدید ها

اخبار مرتبط

TV-Badahshon

 

مراسم سوگند فرماندهان گروههای متشکل جنایتی شهر خاروغ، ناحیه‌های شغنان

و راشتقلعه در نزد قانونیت و ترتیبات جمعیتی.

 

15 سپتامبر سال جاری اساس‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان، جناب عالی، محترم امامعلی رحمان در ملاقات با فعالان استان مختار کوهستان بدخشان از افزایش یافتن سطح جنایتکاری اظهار نگرانی نموده، جهت تأمین ارجگذاری قانون، ترتیبات جمعیتی، امنیت شهروندان، مصادره سلاح و اسلحه، لوازمات جنگی غیرقانونی، آشکار و پیشگیری کردن قاچاق و گردش غیرقانونی مواد مخدر، قوی نمودن فعالیت مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی، ساختارهای حفظ حقوق سپارشهای قطعی صادر نمودند.

با هدف در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارشهای پیشوای ملت در استان ستاد بین اداروی مقامات تأمین امنیت تأسیس گردید.

ستاد بین اداروی در همکاری نزدیک با مقامات ذیدخل و شهروندان غیور شهر خاروغ در سمت اصلاح کاستی های از جانب سرور دولت تأکیدگردیده به نتایجچشمگیری نایل شدند.

نتیجة فعالیت یکماهه در جلسه وسیع ستاد با شرکت فعالان و اهل جماعت استان مختار کوهستان بدخشان بررسی گردید.

در رابطه به درخواست ، مراجعت و عرایض کتبی ساکنان استان ، بخصوص شهر خاروغ به برنامه فعالیت ستاد بین اداروی تغییرات وارد صورت گرفت و با مساعدت همه‌جانبة ساکنین شهر خاروغ تدابی امنیتی قوی گردید.

باید ذکر کرد که تا 22 اکتبر سال جاری از فرماندهان گروههای سازمان یافته ی جنایتی شهر خاروغ ایامبیکاف طالب عبدالرحمن آویچ، ممدباقیراف ممدباقیر کرم علیشاه آویچ،

ممداسلم اف یادگارشا شاه مسلم آویچ، مزاراف خرسند میرزاحیات آویچ،

شنبه اف منور نوروزبیک آویچ و ساکنین جداگانه شهر خاروغ و دیگر ناحیه‌های استان 201 میل سلاح گرم از جمله: 76 عدد « کالاشنیکاف»، 3 عدد «مسلسل کالاشنیکاف »، 2 عدد نارنجک انداز، 1 عدد کامپلکس زنیت، 40 عدد «تفنگچه»، 13 عدد «کارابین»، ، 38 عدد نارنجک، بیش از 5350 عدد تجهیزات نظامی، 960 گرممواد منفجره و 66 عدد اسلحه های گوناگون مصادره گردید.

باید فعالیت فشرده و مفید کارمندان ریاست کمیتة دولتی امنیت ملی، ریاست وزارت امور داخله ، مقامات اجرائیه محلی حاکمیت دولتی استان مختار کوهستان بدخشان و شهروندان با عزم و اراده ی شهر خاروغ را در مصادره سلاح و لوازمات جنگی غیرقانونی یادآورشد .

ستاد بین اداروی بار دیگر هشدار می‌دهد، که باید تا آخرین سلاح و اسلحة غیرقانونی به مقاماتهای حفظ حقوق تسلیم گردد.

امروز فرصت آن رسیده است، که ما همه با هم زیر شعار“وحدت ملی-اساس زندگی شایسته”کار و فعالیت نموده، به اعمال سازندگی مشغول شویم.

باید یادآور شد، که سرور دولت در مسئله مبارزه بر ضد جنایتکاری، تأمین اهمیت قانون و به تفتیشات حاضر نمودن جنایتکاران در جستجو قرار داشته ، ابراز نگرانی جدی نمودند.

در نتیجة راه‌اندازی تدابیرو مذاکرات  از 21 نفر مجرم در جستجو قرارداشته، 14 نفر آنها داوطلبانه با نوشتن اعتراف نامه به مقامات حفظ حقوق حاضر شدند. ستاد از 7 نفر مجرمین که در جستجو قرار دارند، طلب می‌نماید، که به مقامات حفظ حقوق حاضر شوند، زیرا حالا هنوز دیر نشده است .

در اساس دستور و سپارشهای پیشوای ملت ستاد بین اداروی جهت تأمین برنامه دعوت معیار سربازان به صفوف نیروهای مسلح کشور تدابیر و صحبت های هدفنمد به راه مانده، در همکاری با مقامات اجرائیة حاکمیت دولتی شهر خاروغ نقشة مقررشده را 120 % اجرا نمود.

 

مطابق مادة 14 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان محدود کردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروند تنها به مقصد تأمین حقوق و آزادی دیگران، ترتیبات جمعیتی، حمایتاصول ساختار قانون اساسی، امنیت دولت، دفاع مملکت، اخلاق جامعه، صحت و تندرستی مردم و تمامیت ارضی کشور ، جایز دانسته می‌شود.

طبق ماده ی 19 قانون جمهوری تاجیکستان «در ارتباط به مقامات امنیت ملی جمهوری تاجیکستان» و ماده ی 11 قانون جمهوری تاجیکستان «در ارتباط به نیروهای انتظامی » ، به مقامات مذکور حقوق و وکالت داده شده است، که هنگام اجرای تدابیر وابسته به آگاهی و جلوگیریجرایمی که موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به صلاحیت مقامات امنیت ملی و وزارت امور داخله جمهوری تاجیکستان مربوط اند ، شخصان واقعی را برای مرتکب نشدن به اعمال غیرقانونی بطور رسمی آگاه نمایند.

روز 22 اکتبر سال جاری از جانب ریاست کمیتة دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در استان مختار کوهستان بدخشان، ریاست وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان در استان مختار کوهستان بدخشان و دادگستری استان مطابق قانون‌‌گذاری جاری ، فرماندهان گروههای سازمان یافته ی جنایتی شهر خاروغ ایامبیکاف طالب عبدالرحمن آویچ، ممدباقیراف ممدباقیر کرم علیشاه آویچ، ممداسلم اف یادگارشا شاه مسلم آویچ، مزاراف خرسند میرزاحیات آویچ،

شنبه اف منور نوروزبیک آویچ، رجب‌اف زایر کرمخدایویچ و الاوتشایف امر‌الدین بازاراویچ را به دادگستری استان مختار کوهستان بدخشان دعوت گردیده، جداگانه نسبت آنها آگاهی رسمی اعلان گردید. نسبت هر یک آنها پیش نویس سند قانونی آگاهی رسمی ترتیب داده شد، که همچون سند معیاری-حقوقی اعتراف می‌گردد. شخصان مذکور به پیش نویس سند قانونی آگاهی رسمی شخصاً امضا گذاشتند.

از آنها قاطعانه طلب گردید که به اعمال جنایتکارانه بطور کامل خاتمه بخشند مخصوصاً منبعد به چنین اعمالی مرتکب نگردند.

-تشکیل و رهبری گروههای متشکل جنایتی، اتحاد جنایتی؛

-دعوت و جلب جوانان با مقصد صادر نمودن بی نظمی عمومی، غصب بناو انشائات دولتی؛

-عمداازبین بردن و تخریب مال و ملک؛

-تحقیر نمایندة حکومت؛

-اباشی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و اسلحه؛

-گذرانیدن تجمعات افراد جنایتکار (سخادکه)؛

-انجام ندادن حرکتهای غیرقانونی بر ضد امنیت دولت و جامعه؛

به سرکردگان گروههای متشکل جنایتی مفهوم جنایتهای ماده‌های زیر قانون جنایتی جمهوری تاجیکستان، که به گروه جنایتهای سنگین و مخصوصاً سنگین داخل می‌شوند، کاملا تفهیم گردید:

-187تشکیل اتحاد جنایتی (سازمان جنایتی)؛

-182غصب بنا، انشائات، وسایل اطلاعات و ارتباطات؛

-188بی نظمی عمومی؛

-189برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرايي و یا دینی؛

-195غیرقانونی صاحب شدن، به دیگران تحویل دادن، ، نگهداری، انتقال دادن، حمل سلاح،

لوازمات جنگی، مواد منفجره و وسایل منفجره ؛

-200معاملات غیرقانونی مواد مخدر یا مواد روان گردان با هدف تحویل دادن به شخصی؛

-201ارتباط داشتن با مواد مخدر یا روان گردان؛

-237اباشی؛

-255 عمداازبین بردن و تخریبامواال ؛

-330تحقیر نمایندة حکومت.

سرکردگان گروههای متشکّل جنایتی هر کدام  موظف شدند که در صورت رعایت نکردن موارد درخواست ها در آگاهی رسمی ذکرشده و صادر نمودن کردارهایی در بالا بیانگردیده، آماده‌اند در نزد قانون با تمام قاطعیت پاسخگو باشند.

آگاهی رسمی را معاون اول وزیر امور داخله جمهوری تاجیکستان، همچنانسردار ریاست وزارت امور داخله در استان مختار کوهستان بدخشان سپهبد المشازاده ا. ا. ، سردار ریاست کمیته دولتی امنتی ملی استان مختار کوهستان بدخشان سرهنگ میلیک اف م. ه. ، معاون وزیر امور داخله جمهوری تاجیکستان سرلشکر نوجواناف ا. ش. ، معاون دادستان کل جمهوری تاجیکستان اسحاقی ا. ن. ، سردار ریاست نظارت تفتیشات قبلی  مقامات دادگستری، مشاور عدلیة درجه یک  صادقزاده ر. م. ، دادستان استان مختار کوهستان بدخشان عصازاده د. ا. ، دادستان ریاست دادگستری کل جمهوری تاجیکستان نبات اف م. ، معاون اول رئیس استان مختار کوهستان بدخشان میرزانبات اف ا. در حضور نماینده جامعة شهروندی ارگشیف ف. اعلان نمودند.

مهمترین وظیفة شهروندی و قرض فرزندی هر یک ساکن مملکت، بخصوص، نوجوانان و جوانان آن استکه تاجیکستان عزیزمان را صدقاً دوست دارند و آن را چون گوهرچشم حفظ نمایند.

باید از گذشته پرافتخار و عبرت‌آموز ملت فرهنگی و صلحدوست، صاحبمعرفت و تمدنساز و آبادگر و سازنده تاجیک درس مردانگی گرفته، به وطن اجدادی خود، دولت صاحب‌استقلال تاجیکان و ملت تاجیک همیشه صادقانه خذمت نمایند.

 

ستاد بین اداروی مقامات تأمین امنیت

«22» اکتبر سال 2018 شهر خاروغ                                       شماره /

پروتکل

اعلان نمودن آگاهی رسمی

ستاد بین اداروی مقامات تأمین امنیت مطابق مادّة 19 قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة مقامات امنیت ملی جمهوری تاجیکستان» و مادّة 11 قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة نیروهای انتظامی» شهروند:

نام خانوادگی، نام و نام پدر مزاراف خرسند میرزاحیات آویچ

 1. تاریخ تولد:05 ژوئن سال 1972
 2. جای تولد:شهر خاروغ
 3. محل استقامت یا ثبت: شهر خاروغ، کوچه جامی 16 ، پلاک 12
 4. وضع خانوادگی :متاهل
 5. پرونده قضایی دارد یا ندارد: ندارد

به بنای دادگستری استان مختار کوهستان بدخشان واقع در شهر خاروغ، کوچة لنین 52، حاضر گردیده ، به او آگاهی رسمی اعلان کرده شد.

از جملهمزاراف خرسند میرزاحیات آویچ

-تشکیل و رهبری گروههای متشکل جنایتی، اتحاد جنایتی؛

-دعوت و جلب جوانان با مقصد صادر نمودن بی نظمی عمومی، غصب بناو انشائات دولتی؛

-عمداازبین بردن و تخریب مال و ملک؛

-تحقیر نمایندة حکومت؛

-اباشی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و اسلحه؛

-گذرانیدنتجمعات افراد جنایتکار (سخادکه)؛

-انجام ندادن حرکتهای غیرقانونی بر ضد امنیت دولت و جامعه؛

آگاه شدو  از او طلب کرده شد، که در آینده چنین کردارها را صادر نکند.

همچنان به ایامبیک افط . ع.

مفهوم جنایتها در ماده های قانون جنایی جمهوری تاجیکستان:

-187تشکیل اتحاد جنایتی (سازمان جنایتی)؛

-182غصب بنا، انشائات، وسایل اطلاعات و ارتباطات؛

-188بی نظمی عمومی؛

-189برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرايي و یا دینی؛

-195غیرقانونی صاحب شدن، به دیگران تحویل دادن، ، نگهداری، انتقال دادن، حمل سلاح، لوازمات جنگی، مواد منفجره و وسایل منفجره ؛

-200معاملات غیرقانونی مواد مخدر یا مواد روان گردان با هدف تحویل دادن به شخصی؛

-201 ارتباط داشتن با مواد مخدر یا روان گردان؛

-237اباشی؛

-255عمداازبین بردن و تخریباموال ؛

-330تحقیر نمایندة حکومت که به گروه جنایتهای سنگین و مخصوصاً سنگین داخل می‌شوند،  کاملا تفهیم گردید.

شهروند مزاراف خرسند میرزاحیات آویچبعد گرفتن آگاهی رسمی اظهار نمود، که من عین حال سلاح و اسلحه غیرقانونی داشتة خود را بطور کامل به مقامات حفظ حقوق داوطلبانه تسلیم نموده ام.

با مسئولیت کامل اظهار می‌نمایم که در منزل استقامتی خود و خویش و اقربان، آشنایان، همچنین در مخفیگاهها سلاح و دیگر لوازمات جنگی ندارم.

سلاح، لوازمات جنگی و سایر تجهیزات را به منظور معامله که از جانب قانون منعشده است  به شخصان دیگر برای نگاه داشتن و پنهان کردن تسلیم نکرده ام.

از رهبری گروههای متشکل جنایتی، شرکت در هیئت اتحادهای جنایتی دست کشیده‌ام.

تجمع گروههای متشکل جنایتی را (سخادکه) برگزار نمی‌کنم.

جوانان را برای به هیئت چنین گروهها همراه شدن دعوت نمی‌سازم.

به اغواگری و برانگیختن کینه و عداوت محلگرايي دست نمی‌زنم.

سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان را غیرقانونی عبور نمی‌کنم.

به قاچاق مواد مخدر و سلاح دست نمی‌زنم.

طلبات قانون، نمایندگان حاکمیت دولتی و مقامات حفظ حقوق را در برابر دیگر شهروندان بطور کامل رعایت می‌کنم.

به فعالیت مقامات حفظ حقوق و شخصان منصبدار زمان اجرای وظایف وا‌گذار گردیده به آنها دخالت نمی‌کنم، و مانع نمی‌شوم.

به بحث های منزلی، مال و ملکی و دیگر مشاجره های بین شهروندان و شخصان حقوقی دخالت نمی‌کنم.

قطعا به کارهای ملکی (صاحبکاری، تجارت و غیره) مشغول می‌شوم.

به من تفهیم گردید که رعایت نکردن به خواسته های آگاهینامه رسمی نشان داده شده تنها عمدا جای داشته می‌تواند.

هنگام اعلان نمودن آگاهی رسمی و امضا نمودنم نسبت من و اقارب ام شکنجه جسمانی و روحی، تهدید، فشار و فریب وجود نداشته است .

نسخة آگاهی رسمی و متن چاپی ماده‌های مربوطه قانون جنایی جمهوری تاجیکستان را که در این آگاهینامه نشان داده شده‌اند گرفتم.

نام خانوادگی و نام  شخص آگاه شونده      مزاراف خرسند امضا

 

 

آگاهینامه رسمی را اعلام نموده ، تنظیم نمودن :

 1. معاون اول وزیر امور داخله جمهوری تاجیکستان، همزمانسردار ریاست وزارت امور داخله در استان مختار کوهستان بدخشان

سپهبد المشازاده ا. ا.

 1. سردار ریاست کمیته دولتی امنتی ملی استان مختار کوهستان بدخشان

سرهنگ میلیک اف م. ه.

 1. معاون وزیر امور داخله جمهوری تاجیکستان

سرلشکر نوجواناف ا. ش.

 1. معاون دادستان کل جمهوری تاجیکستان

اسحاقی ا. ن.

 1. سردار ریاست نظارت تفتیشات قبلی مقامات دادگستری،

مشاور عدلیة درجه یک  صادقزاده ر. م.

 1. دادستان استان مختار کوهستان بدخشان

عصازاده د. ا.

 1. دادستان ریاست دادگستری کل جمهوری تاجیکستان

نبات اف م.

 1. معاون اول رئیس استان مختار کوهستان بدخشان

میرزانبات اف ا.

 1. نماینده جامعة شهروندی

ارگشیف ف.

اکتبر 25, 2018 15:19, 182 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش