شهر خجند به عضویت اتاق تجارت و صنایع سازمان بین‌المللی “راه ابریشم” پذیرفته شد

اکتبر 31, 2018 08:30, 111 بازدید ها

اخبار مرتبط

8dca1bae60420c29bfb7a11d03d16bfc

شهر خجند تاجیکستان به عضویت اتاق تجارت و صنایع سازمان بین‌المللی “راه ابریشم” پذیرفته شد. گواهنامه عضویت از جانب این سازمان بانفوذ جهانی ارسال گردیده، آن را رجب بای احمدزاده، استاندار سغد به رهبریت شهر خجند تسلیم کرد.

به گزارش خاور به نقل از خدمات مطبوعات استاندار سغد، اتاق تجارت و صنایع سازمان بین‌المللی “راه ابریشم” سال 2015 در منطقه مخصوص هنگ کنگ تأسیس شده، آن بزرگترین شرکت های جهانی را از 36 کشور متحد می‌سازد.

اکنون شهر خجند می‌تواند با عضویت در اتاق تجارت و صنایع سازمان بین‌المللی “راه ابریشم” از امکانات و ذخایر شهرهای عضو آن استفاده کرده، روابط تجاری خویش را توسعه بخشد.

اکتبر 31, 2018 08:30, 111 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش