پارلمان تاجیکستان به قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند تغییرات وارد می‌کند

دسامبر 17, 2018 15:00, 16,417 بازدید ها

اخبار مرتبط

parlumon

مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قانون جمهوری تاجیکستان “در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند” تغییرات وارد می کند.

دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان تاجیکستان روز دوشنبه با اعلام این مطلب ضمن نشر اطلاعیه ای نوشت: هلالبی قربانزاده، رئیس کمیته مجلس نمایندگان در امور مسائل اجتماعی، خانواده و حفظ صحتی ضمن سخنانی در اجلاس شورای مجلس نمایندگان هدف از وارد کردن تغییرات به قانون مذکور را مطابق گردانیدن آن به قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، قوانین جمهوری تاجیکستان “در باره معارف”، “در باره تعلیم و تربیه تامکتبی”، اینچنین جلوگیری از بیماری های واگیر در میان کودکان و جوانان و دیگر مسائل ارزیابی کرد.

دسامبر 17, 2018 15:00, 16,417 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Mahmadtoir-Zokirzoda-va-Sohiba-Gafforovaتاجیکستان و آذربایجان همکاری های بین پارلمانی را تقویت می دهند
Rustami-Emomali-va-Sohiba-Gafforova-12صاحبه غفارآوا: روابط تاجیکستان و آذربایجان به طور فزاینده در حال توسعه است
Rustami-Emomali-va-Sohiba-Gafforova-2رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با صاحبه غفارآوا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد
Raisi-parlumoni-Ozarbojchon-Sohiba-Gafforovaصاحبه غفارآوا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان با تاریخ بیش از شش هزار ساله ملت تاجیک آشنا شد
Fajzal-Idizoda-va-Valid-ibni-Abdurra-mon-al-Reshajdonهمکاری پارلمانی بین تاجیکستان و عربستان سعودی در حال گسترش است
Mulokoti-S.-Fatto-zoda-bo-Safiri-Ozarboj-on-dar-To-ikistonمسئله توسعه همکاری پارلمانی تاجیکستان و آذربایجان در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Ma-madtoir-Zokirzoda-va-So-Byonsu-mulo-ot-namudمحمدطاهر ذاکرزاده با سو بیونگسو، نماینده مجلس ملی جمهوری کره دیدار کرد
Mahmadtoir-Zokirzoda-va-CHalil-Rahimiهمکاری های بین پارلمانی ایران و تاجیکستان در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Kejchi-Furuyaهیئت پارلمانی ژاپن از “موسسه تحقیقاتی گوارش جمهوری تاجیکستان” بازدید کرد
Rustami-Emomali-va-Van-I-1رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با وانگ یی، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد
M.-Zokirzoda-va-ar-Rushajdonتاجیکستان به گسترش روابط بین پارلمانی با عربستان سعودی توجه ویژه دارد
Ma-madtoir-Zokirzoda-bo-Safiri-Turkiya-dar-Tochikiston-mulo-ot-namud-1محمدطاهر ذاکرزاده با امره زکی کاراوغلو ملاقات کرد