آب و هوا: امروز در تاجیکستان باریدن باران در نظر است

ژانویه 10, 2019 08:32, 553 بازدید ها

اخبار مرتبط

Havo-1

امروز در جمهوری باریدن باران در نظر است.

به اطلاع آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان، امروز در استان بدخشان برف می بارد. در استان سغد ‌بارش شده، هوا در وادیها شب 0+5 و روز 4-9 درجه گرم می‌شود. در کوهها هوا شب 8-13 و روز 3-2 درجه سرد می‌شود.

در استان ختلان باران باریده، هوا در وادیها شب 1-6 و روز 6-11 درجه گرم شده، در کوه ها شب2+3 و روز  2-7 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه شهر دوشنبه باران کوتاه‌مدت می بارد و هوا در وادیها شب -1+4 و روز   7+12 درجه گرم می‌شود.

در شهر دوشنبه باریدن باران کوتاه‌مدت در نظر است و هوا شب 0-2 و روز 9-11 درجه گرم می‌شود.

ژانویه 10, 2019 08:32, 553 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش