آب و هوا: امروز در تاجیکستان هوا بدون ‌بارش در نظر است

ژانویه 17, 2019 08:13, 710 بازدید ها

اخبار مرتبط

havo-1

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان اطلاع داد که امروز در جمهوری هوا تغییریابنده بدون ‌بارش در نظر است.

به گزارش خاور به نقل از آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان، امروز در ولایت بدخشان هوا تغییریابنده بدون ‌بارش در نظر است. هوا در غرب ولایت شب 13-18 و روز 6-11 درجه سرد می‌شود. در شرق ولایت هوا شب 28-33 و روز 13-18 درجه سرد می‌شود.

در ولایت سغد هوا در وادیها شب-1+4 و روز 6-11 درجه گرم می‌شود. در کوه ها هوا شب 7-12 و روز-4+1 درجه سرد می‌شود.

در ولایت ختلان هوا در وادیها شب 0-5 و روز 12-17 درجه گرم می‌شود. در کوه ها هوا شب 0-5 درجه سرد و روز 5-10 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه دوشنبه هوا در وادیها شب 0-5 و رو 10-15 درجه گرم می‌شود. در کوه ها شب 6-11 و روز-2+3 درجه سرد می‌شود.

در شهر دوشنبه هوای تغییریابنده بدون ‌بارش در نظر بوده، هوا شب 0-2 و روز 12-14 درجه گرم می‌شود.

ژانویه 17, 2019 08:13, 710 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش