امروز در تاجیکستان برف می بارد

فوریه 21, 2019 08:18, 112 بازدید ها

اخبار مرتبط

Havo-23

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان اعلام کرد: امروز در جمهوری تاجیکستان هوا ابری شده، برف

می بارد.

در اطلاعیه ای که این آژانس منتشر کرد، تاکید شده است که امروز در غرب استان مختار کوهستان بدخشان هوا شب 4-9 درجه سانتی گرد سرد شده، روز از 4 درجه سرد و تا 1 درجه گرم می‌شود. در شرق این استان هوا شب 15-20 و روز 5-10 درجه سرد می‌شود.

در استان سغد شب از 4 درجه سرد و تا 1 درجه گرم و روز 1-6 درجه گرم می‌شود.

در استان ختلان هوا شب 0-5 درجه سانتی گرد و روز 10-15 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه شهر دوشنبه هوا شب و روز از 2 درجه سرد و تا 3 درجه گرم می‌شود.

در شهر دوشنبه هوا شب و روز از 1 درجه سرد و تا 1 درجه گرم می‌شود.

فوریه 21, 2019 08:18, 112 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش