پیشوای ملت: سال 2015 بیش از 205 هزار جای نو کاری تاسیس داده شد

ژانویه 20, 2016 11:56, 231 بازدید ها
????????????????????????????????????

در پیام سالانه امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید شد: سال 2015 در دایره برنامه‌های دولتی و عرصه ای بیش از 205 هزار جای نو کاری تاسیس داده شد. نشان‌دهنده قرض دولتی سال گذشته نس11بت به مجموع محصولات ناخالص ملی 27,9 در صد را تشکیل کرد که این رقم طبق معیار‌های بین‌المللی وابسته به اداره‌کنی قرض نشان‌دهنده معتدل به حساب می‌رود

ژانویه 20, 2016 11:56, 231 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش