ملاقات و مذاکرات سطح بلند تاجیکستان و آذربایجان

آگوست 10, 2018 12:05, 136 بازدید ها
Mulo-otu-muzokiroti-sat-i-balandi-To-ikiston-va-Ozarboj-on-10.08.2018

ملاقات و مذاکرات سطح بلند تاجیکستان و آذربایجان نخست با دیدار و گفتگوی ویژه سران کشورها محترم امامعلی رحمان و الهام علی‌اف آغاز گردید.

بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان برای دعوت و پذیرای صمیمی اظهار سپاس کرده، سطح روابط گوناگونجنبه بین دو کشوررا قانع کننده ارزیابی نمودند.

علاقمندی جانب تاجیکستان برای توسعه روابط در تمامی عرصه‌های مورد توجه تأکید گردید. اظهار اعتماد کرده شد که توافقات در جریان ملاقات و مذاکرات امروزه به دست آمده، با مضمون و محتوای نو شریکی کشورها را به سطح و زینه‌های باز هم بهتر و خوبتر می‌رسانند.

تأکید گردید، که در سالهای سپری شده در اساس تعهدات دوستی و همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان زمینه‌های قراردادی و حقوقی مناسبات بین دولتی تحکیم بخشیده شده، همکاری ها در تمامی عرصه‌ها توسعه می‌یابند و تاجیکستان و آذربایجان در اکثر مسائل منطقه ای و بین‌المللی موقع مشترک و یا مشابه دارند.

برای توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه در چارچوب سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی و دیگر تشکیلات و سازمان های منطقه ای و جهانی هوسمندی ظاهر کرده شد. تأکید گردید که مکالمه‌های مداوم سیاسی در سطح بلند و موجودیت فضای اعتماد بین همدیگری به توسعه بی‌میلان مناسبات بین دولتی در تمامی عرصعه‌ها زمینه مساعد فراهم آورده، یگانگی و همسانی موقع جانبها را در اکثر مسائل منطقه ای و بین‌المللی ثابت می‌سازند.

بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان تأکید نمودند که کشورهای ما برای توسعه و تحکیم مناسبات بین‌المللی هوسمند بوده، تشبث های بین‌المللی همدیگر را پیوسته جانبداری می‌نمایند. در همین زمینه به جانب آذربایجان برای جانبداری از تشبث بین‌المللی تاجیکستان در مورد ده‌ساله جدید بین‌المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” اظهار سپاس کرده شد.

همکاری های اقتصادی اساس همگرای بین کشورهای تاجیکستان و آذربایجان ارزیابی شد و هوسمندی جانبها برای توسعه مناسبات در عرصه‌های اقتصادی و تجاری و فرهنگی و بشردوستانه در چارچوب کار کمیسیون بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در مورد روابط تجاری و اقتصادی و گروه دوستی بین پارلمانی تأکید گردید.

وابسته به جذب شرکتها و تشکیلات های مالی آذربایجان به تطبیق طرح‌های مشترک در عرصه‌های تجاری، ساختمان، نقلیات، ارتباطات، صنایع، کشاورزی، انرژی و تأمین محصولات نفتی فکر و ملاحظات سودمند بیان گردیده، در این زمینه برگزاری همایش های تجاری و تشکیل نمایشگاه های مال و محصولات مهم ارزیابی  شد.

برای تقویت روابط در عرصه راه و نقلیات و انتقال مال و محصولات با استفاده از زیر‌ساختار نقلیاتی آذربایجان، تقویت همکاری کارخانجات آلومینیوم و شرکت های نفت و گاز، اشتراک در تطبیق طرح‌های احداث نیروگاه های خرد و میانه برق آبی و مسیرهای اتومبیلرو، اینچنین استخراج و کارکرد معادن کوهی پیشنهادات سودمند ارائه شد.

به توسعه روابط کارخانجات “تالکو” تاجیکستان و شرکت آذرآلومینیوم، شرکت دولتی نفت و گاز “سوکار” آذربایجان نیز مراق ظاهر گردید.

همچنین ضمن ملاقات به خرید اشیای خام نفتی کاکس، گلینازیام، مواد سوخت، ساختمان نیروگاه های خرد و میانه برقی، مسیرهای ماشین، کارخانه‌های استخراج و کارکرد نعم مادی زیرزمینی، تأمین امنیت تغذیه، جذب سرمایه به اقتصاد تاجیکستان، مراق ظاهر کرده شد.

جانبها اهمیت توسعه روابط  را در عرصه‌های علاقه هوای، کشاورزی، حل مسائل تأمین امنیت تغذیه، گردشگری، علم و معارف و فرهنگ تأکید نموده، اظهار داشتند، که گسترش مناسبات در این زمینه منفعت‌آور خواهد بود.

عرصه‌های توریسم، روابط فرهنگی و بشردوستانه، علم و معارف، تبادل دانشجویان، تخصیص برسیه‌ها برای تحصیل در دانشگاه های یکدیگر، از سمتهای آینده‌دار همکاری دوجانبه ارزیابی گردیدند.

اظهار اطمینان کرده شد که جانبها برای استفاده امکانات فراخ استفاده ‌نشده تدابیر مهم و مشخص می‌‌اندیشند.

در ملاقات و مذاکرات سطح بلند همچنین موضوعات مربوط به وضع جمهوری اسلامی افغانستان، مبارزه مشترک با تروریسم و افراطگرای، قاچاق مواد مخدر و جنایات متشکل و فرامرزی همچون عوامل تهدیدکننده امنیت و ثبات منطقه و جهان بررسی گردیده، آمادگی و هوسمندی جانب تاجیکستان و آذربایجان در مبارزه بی‌امان با خطر و تهدیدات جهان معاصر تأکید کرده شد.

بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان از الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان دعوت کردند که در فرصت برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف آورند.

پس از انجام گفت و شنید هیات های رسمی در حضور و با اشتراک محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان و الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان مراسم امضای اسناد همکاری برگزار گردید.

ضمن این مراسم 12 سند جدید همکاری به امضا رسید.

بیانیه مشترک رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس جمهوری آذربایجان تایید شده،

یادداشت تفاهم همکاری میان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و بنیاد پیشبرد صادرات و سرمایه‌گذاری؛

یادداشت تفاهم بین کارخانه واحد دولتی شرکت آلیومینیوم تاجیک “تالکو” و اتحادیه صنایع آذربایجان؛

یادداشت تفاهم همکاری بین کمیته تلویزیون و رادیو وابسته دولت جمهوری تاجیکستان و جمعیت سهامی شکل پوشیده “تلویزیون و رادیوشونوای آذربایجان”؛

یادداشت تفاهم در مورد تحویل کاکس نفتی بین کارخانه واحد دولتی شرکت آلیومینیوم تاجیک “تالکو” و شرکت نفتی دولتی جمهوری آذربایجان؛

موافقتنامه بین کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و خدمات دولتی مرز جمهوری آذربایجان در مورد تحصیل نظامیان قشون های مرزی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در آکادمی خدمات دولتی مرز جمهوری آذربایجان؛

سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان در مورد همکاری در عرصه بیطاری؛

پروتکل بین وزارت آموزش و پرورش و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف جمهوری آذربایجان در مورد هر‌سال تخصیص برسیه‌های تحصیلی؛

موافقتنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان در مورد همکاری در عرصه صنایع و تکنولوژی های جدید؛

موافقتنامه همکاری بین وزارت توسعه اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان و وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان؛

موافقتنامه بین دادستانی کل جمهوری تاجیکستان و دادستانی کل جمهوری آذربایجان در باره همکاری؛

برنامه همکاری بین وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان برای سال های 2019-2020، به امضا رسیدند.

در پایان مذاکرات سران کشورها محترم امامعلی رحمان و الهام علی‌اف برای نمایندگان رسانه‌های نشست خبری تشکیل کرده، از نتایج ملاقات و مذاکرات رسمی اظهار قناعتمندی کردند.

آگوست 10, 2018 12:05, 136 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Emomali-Rahmon-va-SHavkat-Mirziyoev-suhbati-telefoniامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان گفتگوی تلفنی انجام دادند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-no-iyai-Ismoili-Somon-korhonai-iste-soli-ma-suloti-noniyu-annodii-DMM-Nonpaz-ro-ba-istifoda-dodandپیشوای ملت، امامعلی رحمان کارخانه تولید نان و شیرینی پزی “نان پز” را در ناحیه اسماعیل سامانی مورد بهره برداری قرار دادند
IMG_2595مراسم امضای اسناد همکاری جدید بین تاجیکستان و چین و کنفرانس مطبوعاتی
پیشوای ملت، امامعلی رحمان، با بالاترین نشان جمهوری خلق چین – نشان “دوستی” تقدیر شدند
Emomali-Rahmon-va-Si-CHinpin-1دیدار و مذاکرات سطح بالا بین تاجیکستان و چین
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Antoniu-Guterrishro-ba-uzur-paziruftandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند
Emomali-Rahmon1-1نشر مصاحبه امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در رسانه های رسمی چین
Emomali-Rahmon-dar-chalasai-SHSH-Ostonaامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای شرکت کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-Prezidenti-um-urii-azo-iston-osim-ZHomart-Tokaev-mulo-ot-namudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-safari-kor-ba-sha-ri-Ostonai-um-urii-azo-iston-vorid-shudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سفر کاری وارد شهر آستانه جمهوری قزاقستان شدند
vizit-1-Emomali-Rahmon-vizit-safarسفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری قزاقستان
Marosimi-imzoi-sanad-oi-navi-amkorii-To-ikistonu-Pokiston-va-nishasti-matbuot-مراسم امضای اسناد همکاری جدید بین تاجیکستان و پاکستان و کنفرانس مطبوعاتی