بیانیه مطبوعاتی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان از نتایج مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و ازبکستان

آگوست 17, 2018 15:31, 189 بازدید ها
2018-08-17uz_06_1

متشکر، محترم شوکت میراماناویچ،

محترم نمایندگان رسانه های خبری،

قبل از همه، می‌خواهم بار دیگر به رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میراماناویچ میرضیایف برای دعوت جهت انجام سفر دولتی به ازبکستان برادر صمیمانه و صدقا اظهار منتداری نمایم.

ما از این سفر بی‌نهایت خوشنودیم و به نتایج آن اهمیت مخصوص می‌دهیم.

طوری الَکَی ذکر گردید، از نتایج مذاکرات امروزه ما قرارهای دارای اهمیت تاریخی قبول نمودیم.

این قرارها زمینه پیشبرد منبعده مناسبات تاجیکستان و ازبکستان را به سطح و شکل صفتا جدید معین می‌کنند.

از جانب خود، همچنین می‌خواهم اهمیت بزرگ امضای اسناد امروز را که زمینه قراردادی و حقوقی همکاری چندعرصه ای ما را توسعه می‌دهند، ذکر نمایم.

در میان آنها، سند کلیدی و زمینه ای این موافقتنامه در مورد شریکی استراتژی می‌باشد.

قرار در مورد به سطح بلند شریکی استراتژی برآوردن همگرایی بین کشورهایمان کاملا نتیجه قانونی و منطقی تغییرات بزرگ مثبی مناسبات ما می‌باشد.

در رابطه به این، می‌خواهم تلاش های دوجانبه جانب ها را جهت تطبیق عملی قرارهایی که ضمن سفر تاریخی محترم شوکت میراماناویچ به تاجیکستان ماه مارس سال جاری قبول شده‌اند، مخصوص ذکر نمایم.

نتایج آن عامل مهم توسعه باسرعت تمام مجموع همکاری تاجیکستان و ازبکستان در شکل جدید گردیدند.

به این اساسا حل مجموعی مسائل مهم و دیگر موضوعات مهم روزنامه مناسبات دوجانبه‌امان مساعدت کردند.

در دوام شش ماه سال جاری حجم تبادل کالا میان کشورهایمان نسبت به همین دوره سال گذشته دو برابر افزود.

تنها در چارچوب همایش تجاری صاحبکاری جانبها که ضمن سفر دولتی رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان برگزار گردید، هفده سند همکاری به مبلغ عمومی بیش از ششصد میلیون دلار آمریکای به امضا رسید.

امروز قسمی از آنها، از جمله در مورد همکاری در سمت انتقال نیروی برق و گاز و در بخش مالی جانبها در مرحله تطبیق فعال قرار دارند.

اطمینان دارم که نتایج نمایشگاه “تولیدات تاجیکستان” و همایش صاحبکاری مشترک تاجیکستان و ازبکستان نیز که در چارچوب سفر ما برگزار می‌شوند، چنین ثمره‌بخش خواهند بود.

با فراهم آوردن شرایط مساعد برای رفت و آمد آزاد شهروندان شماره سفرهای متقابله به طور نظررس زیاد گردید.

در شش ماه سال جاری با اهداف گوناگون، از جمله گردشگری مرز تاجیکستان و ازبکستان را بیش از یک میلیون نفر شهروندان کشورهای ما و دیگر کشورها عبور کردند.

جانب تاجیکستان تصمیم دارد که در راه فراز در شکل صفتا نو مناسبات دوجانبه منتظم جلو رود.

در این راستا، ما به اقدامات مشترک منبعده که به تحکیم نتایج عملی در تمامی جنبه‌های همکاری به دستامده روانه گردیده‌اند، اظهار جانبداری نمودیم.

این، از جمله، به عرصه ‌های زمینه ای اقتصادی و تجاری نیز وابسته است.

به مسائل بهبود شرایط برای عملیات صادراتی و وارداتی راه اندازی تولیدات مشترک و همکاری سرمایه‌گذاری دو کشور توجه ذی دخل ظاهر کرده شد.

ضمن مذاکرات ما مهمیت ادامه‌ دادن کار مشترک را در سمت بهبود شرایط برای استفاده متقابلا سودمند ظرفیت ترانزیتی-نقلیاتی جانبها تأکید داشتیم.

در این زمینه، تدابیر ‌اتخاذکرده جانبها برای تحکیم و نگاهداری فعالی مکانیزمهای همگرایی متقابله دوجانبه کاملا سروقتی به حساب می‌روند.

فکر می‌کنم که کمیسیون بین دولتی در مورد همکاری اقتصادی و تجاری باید تکان‌دهنده قبول قرارهای تأخیر‌ناپذیر مسائل مهم همکاری در همه عرصه ها گردد.

در زمینه همگرایی و روابط مستقیم شهرها و استانهای دو کشور ذخایر بزرگ موجود می‌باشند.

از این رو، ما به امضای موافقتنامه‌ها در مورد همکاری میان مقامات محلی استانهای ختلان و سرخاندریا، سغد و سمرقند را استقبال می‌نماییم.

ما با شوکت میراماناویچ مهمیت همکاری منبعده سازنده را در زمینه استفاده ذخایر آب و انرژی ذکر نمودیم.

مناسبات بین دولتی موفق بوده نمی‌توانند، اگر آنها به روابط بین آدمان عادی و معاشرت انسانی مساعدت نکنند.

تبادل هیات های ایجادی، اشتراک متقابله در جشتواره ها، کنفرانس های علمی، سمپوزیومها و دیگر مراسمی که در دو کشور برگزار می‌گردند، عنعنه نیک می‌گردد.

همه این به تحکیم حسن تفاهم مردمانمان و نزدیکشوی منبعده آنها مساعدت می‌کند.

تأکید شد که در این روند جمعیتهای تاجیکان و ازبکان در قلمرو دو کشور زندگی داشته نقش مهم می‌بازند.

در این زمینه، ما مهمیت ‌اندیشیدن تدابیر عملی مسئله توسعه شبکه‌های مکاتب تحصیلات عمومی تعلیمشان با زبانهای تاجیکی و ازبکی، فراهم آوردن شرایط ضروری برای ازخودکنی و تعلیم زبانهای تاجیکی و ازبکی متناسبا در تاجیکستان و ازبکستان را تأکید نمودیم.

در چارچوب سفر موافقتنامه مهم، از جمله در مورد اعتراف متقابله اسناد دولتی در عرصه معارف به امضا رسید.

این اقدام راه را به سوی گسترش همکاری دوجانبه در عرصه تحصیلات عالی کسبی و علم باز می‌کند.

ما به حیث شریکان استراتژی هماهنگی و همگرایی تنگاتنگ را در عرصه امنیت و دفاع جانبداری نمودیم.

جانبها به مبارزه مشترک با تروریسم، افراطگرای، ظهورات ادیولوژی افراطگرايی دینی، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل فراملی، تحکیم همکاری نظامی و نظامی-تکنیکی توجه ویژه ظاهر خواهند کرد.

در این راستا، مسائل تطبیق عملی موافقتنامه ‌های امضاشده در مورد همکاری میان مقامات حفظ حقوق، مقامات امنیت و مدیریت دفاعی  در مد نظر جانبها خواهند بود.

ما همکاریهای نتیجه‌بخش را در این سمتها چون عامل پایداری صلح و ثبات در کشورهایمان و در تمام منطقه می‌شماریم.

برای ما همکاری با ازبکستان در عرصه دیپلماسی چندجانبه نیز، از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد، اتحادیه کشورهای مستقل، سازمان همکاری های شانگهای، اینچنین دیگر ساختارهای بین‌المللی اهمیت مهم دارد.

ما عزم داریم که تلاش های بیشتر را برای نزدیکشوی منبعده کشورهای آسیای مرکزی و راه اندازی تمایل مثبت در مورد توسعه همکاری منطقه ای به خرج دهیم.

تاجیکستان همچون جانبی، که همیشه برای مکالمة سازنده در این مسائل گشاده است، تشبث شوکت میراماناویچ دایر به گذرانیدن ملاقات نوبتی مشورتی سران دولتهای آسیای مرکزی در ازبکستان سال آینده در عرفة جشن بین‌المللی نوروز را جانبداری می‌نماید.

ضمن محاکمة موضوع افغانستان در رفت مذاکرات ما نتیجه‌های کنفرانس بین‌المللی سطح بلند عاید به افغانستان را، که آخر ماه مارت سال جاری در تاشکند دایر شد، بلند ارزیابی نمودیم.

در این زمینه ما اعمال منبعده مشترک را که به مساعدت همه‌جانبه روند صلح‌جویانه و صلحافر منبعده در این کشور به ما همسایه روانه شده‌اند، جانبداری نمودیم.

ما موفقیتها و دستاوردهای ازبکستان را دائما پیگیری می‌نماییم، از آنها صمیمانه خوشحالیم و احساس افتخار از برادران ازبک داریم.

جانب تاجیکستان از سرعت توسعه شریکی دو کشور که با شرافت روابط دائمی سیاسی، از جمله در سطح بلند به درجه نظررس رسیده است، قناعتمند می‌باشد.

ما در آینده نیز مکالمه بااعتماد زیچ بین دولتی را در همه سطوح و شکلهای گوناگون وسعت خواهیم داد.

من برادر عزیزم، شوکت میراماناویچ میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان را دعوت نمودم که در دلخواه فرصت برایشان مناسب با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آرند.

بار دیگر به شما، محترم شوکت میراماناویچ و در شخصیت شما به مردم برادر ازبکستان برای استقبال خاصتا گرم و صمیمی و مهمان‌نوازی عنعنه ای ازبکی اظهار منتداری می‌نمایم.

در فرجام سخنرانی خود، می‌خواهم اقدام نیک معنوی و فرهنگی برادرم، محترم شوکت میراماناویچ را ادامه‌ دیهم.

طوری در عرفیت می‌گویند، یک کتاب خوب بهتر از یک خزینه بزرگ است.

از این رو، می‌خواهم دردانه‌های ادبی کلاسیکان ادبیات تاجیک و ازبک و اینچنین نویسندگان و شاعران معاصر را به شما هدیه نمایم.

اینها مجموعه‌های “گلباغ آشنا”، “رودکی”، “ارمغان دوستی” و همچنین مجموعه آثار علیشیر نوایی – “چشمه خرد” می‌باشند.

این کتابها، فکر می‌کنم، به شما پسند می‌آیند و نفع زیاد به بار خواهند آورد.

آگوست 17, 2018 15:31, 189 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-no-iyai-Ismoili-Somon-korhonai-iste-soli-ma-suloti-noniyu-annodii-DMM-Nonpaz-ro-ba-istifoda-dodandپیشوای ملت، امامعلی رحمان کارخانه تولید نان و شیرینی پزی “نان پز” را در ناحیه اسماعیل سامانی مورد بهره برداری قرار دادند
IMG_2595مراسم امضای اسناد همکاری جدید بین تاجیکستان و چین و کنفرانس مطبوعاتی
پیشوای ملت، امامعلی رحمان، با بالاترین نشان جمهوری خلق چین – نشان “دوستی” تقدیر شدند
Emomali-Rahmon-va-Si-CHinpin-1دیدار و مذاکرات سطح بالا بین تاجیکستان و چین
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Antoniu-Guterrishro-ba-uzur-paziruftandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند
Emomali-Rahmon1-1نشر مصاحبه امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در رسانه های رسمی چین
Emomali-Rahmon-dar-chalasai-SHSH-Ostonaامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای شرکت کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-Prezidenti-um-urii-azo-iston-osim-ZHomart-Tokaev-mulo-ot-namudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-safari-kor-ba-sha-ri-Ostonai-um-urii-azo-iston-vorid-shudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سفر کاری وارد شهر آستانه جمهوری قزاقستان شدند
vizit-1-Emomali-Rahmon-vizit-safarسفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری قزاقستان
Marosimi-imzoi-sanad-oi-navi-amkorii-To-ikistonu-Pokiston-va-nishasti-matbuot-مراسم امضای اسناد همکاری جدید بین تاجیکستان و پاکستان و کنفرانس مطبوعاتی
Mulo-otu-muzokiroti-sat-i-olii-To-ikistonu-Pokistonملاقات و مذاکرات سطح بالا بین تاجیکستان و پاکستان