تصدیق رمز جشن 27-سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب پیشوای ملت امامعلی رحمان

آگوست 28, 2018 19:35, 779 بازدید ها

اخبار مرتبط

ramzi-ashni-27-solagii-Isti-loliyati-davlatii-um-urii-To-ikiston

از جانب محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت رمز جشن 27-سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که از جانب فرهنگستان مصوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، تصدیق کرده شد.

رمز استقلالیت برای مورد استفاده قرار دادن به وزارت و کمیته‌ها، اداره‌ها، شرکت و اتحادیه‌ها، کارخانه‌ها، بانکهای سهامی، روزنامه‌های رسمی، سازمان ها و مؤسسه‌ها، جمعیتها، اتحادیه ها، دانشگاه ها، مراکز تطبیق طرح‌های سرمایه گذاری، مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی استان های بدخشان، سغد و ختلان، نواحی حومه شهر دوشنبه، شهر دوشنبه پیشنهاد می‌گردد.

آگوست 28, 2018 19:35, 779 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش