تقوی الله تقوا: «تاجیکستان دوست خوب، همکار صادق و متحد استراتیٰژیک شهروندان افغانستان است»

می 28, 2016 08:57, 2,251 بازدید ها

اخبار مرتبط

Novyj-risunok-1

جمهوری تاجیکستان همسایه ای خوب وخیراندیش، همکارصادق ومتحد استیراتیژیک شهروندان افغانستان در منطقه است. درسال‌های اخیر و پس ازرویکرد نوین جامعه ای جهانی به امورافغانستان چندین کشور و از جمله کشورهای مقتدرجهان دربخش‌های مختلفه با افغانستان همکاری داشته ومعاهدات استراتیژیک وامنیتی امضانمودند؛ اماهمکاری وپیمان‌های امنیتی این کشورها بیشتر برمبنای منافع واهداف خاص خودشان استوار است تا منافع ومصالح شهروندان افغانستان، اما در این میان دوستی وهمکاری جمهوری تاجیکستان با دولت و شهروندان افغانستان بی شایبه وازنوع دیگراست  که عمدتآ به هدف بهبود زندگی مردم افغانستان ورعایت اصل همسایگی خوب استوار است.

دردو دهه گذشته  جمهوری تاجیکستان  تحت رهبری خردمندانه ومدبیرانه ای ‍‍‍جناب امام علی رحمان پس ازآن که  جایگاه خود را درنقشه ای سیاسی جهان به عنوان کشورمستقل احرازنمود٬ همواره بامردم افغانستان همکاری نزدیک وبی شایبه داشته ودرسخت ترین شرایط ودر روزهای که افغانستان ازسوی مرزهای جنوبی وهمسایگان بد اندیش خود مورد هجوم قرار گرفت، درکنارمردم افغانستان صادقانه وایثارگرانه ایستاد وازگشایش مرزها و ارسال مواد غذایی وتداوی بیماران دریغ نورزید وپیوسته وهمواره درجهت استقرارصلح وثبات وسازندگی افغانستان بذل مساعی نموده است؛ ازین‌رو مردم افغانستان هیچ‌گونه خاطره ای تلخ ونامیمون ازین همسایگی وهیچ‌گونه نگرانی ازین کشوردوست وبرادرندارند وتداوم همکاری‌ها وگسترش دوستی‌هارا بین شهروندان دوکشور ضروری می‌دانند.

جمهوری تاجیکستان مشترکات زیادی دینی؛ فرهنگی، زبانی، تاریخی وتباری بامردم افغانستان دارد وشهروندان هردو کشور درطول تاریخ دریک دیگ فرهنگی جوشیده، دریک کوره ای تاریخی آبدیده  شده وسرنوشت وتجارب مشترک از روزگاران دشوارزنده‌گی وهجوم وایلغاراستیلاگران جهانی دارند. درباره ای حسن همجواری٬ همگونی فرهنگی٬ منافع مشترک وهمکاری‌ها وهمگرایی‌های شهروندان تاجیکستان وافغانستان مقالات وکتاب‌ها می‌توان نوشت وازروزگاران تلخ وشیرین وفرازوفرودهای تاریخی وگسست‌های قومی وداستان‌های «تبر تقسیم» درمقاطع مختلف تاریخی به تفصیل می‌توان بحث نمود، اما درین نوشتارموجزباتوجه به تنگنای وقت وحوصله ای خوانندگان به چند موردهمکاری ها ومناسبات نیک مردم تاجیکستان وافغانستان به عنوان دوکشورمستقل، دو همسایه ای خوب ودوملت باهم برادر اشاره می‌گردد وبحث مبسوط ومقال معهود رامی‌گذاریم به فرصت دیگر ومجال دیگر.

۱- جمهوری تاجیکستان تنها کشوری است که  دردوران مقاومت ملی برضد اشغال‌گران وتروریستان بین المللی تاآخیرین لحظه درکنارشهروندان افغانستان صادقانه ایستاد و ازبذل هرگونه مساعی وهمکاری‌های ممکنه ومقدور دریغ نورزید. تداوم این همکاری‌هادرتوامیت رویکرد جامعه جهانی منتج به آزادی افغانستان وشکست گروه های تروریستی گردید.

۲- جمهوری تاجیکستان درزمینه ای کنترل مرزهای مشترک وجلوگیری ازبسط وگسترش پدیده ای تروریسم وفعالیت گروه‌های قاچاقچی ودست اندرکاران جرایم سازمان یافته ای بین المللی نقش فعال داشته وهمکار نزدیک افغانستان به شمار می‌رود .

۳- همه ساله صدها دانشجوی افغانستانی از بورس‌های تحصیلی جمهوری تاجیکستان استفاده نموده ودررشته های مختلف علمی وتخصصی به‌ درجات لیسانس، ماستری ودوکتورا مصروف تحصیل وتحقیق واکمال تخصص اند.

۴- جمهوری تاجیکستان چندین نشست بزرگ وعلمی وبین المللی را در جهت بزرگذاشت ازمقام شامخ علمی ومذهبی حضرت امام اعظم  ابوحنیفه به مثابه پیشوای مذهبی بیش ازششصد میلیون نفر مسلمان جهان وسایربزرگان علمی ومشاهیر ادبی دیگرنظیر؛ ابوالشعرآرودکی ثمرقندی٬ مولاناجلال الدین محمد بلخی ٬ابوعلی سینای بلخی٬ حکیم ناصر خسرو بلخی ٬سعدی شیرازی ٬مولاناعبدالرحمن جامی٬ علامه اقبال لاهوری و دیگربزرگان ادبیات منظوم ومنثورزبان فارسی دری برگزارنموده واز این طریق ماهیت اصلی واعتدالی دین مبین اسلام وتمدن اسلامی وغنای ادبی زبان فارسی را به جهان معرفی داشته است.

۵- جمهوری تاجیکستان همه ساله تیم‌های مجرب صحی متشکل از داکتران٬ داروسازان  و قابله هارابه افغانستان اعزام واعضای این تیم‌ها با قبول خطرها وتهدیدات امنیتی درمناطق گوناگون از جمله درمربوطات ولایات بدخشان، تخار، کندز، بغلان، بلخ وکابل مصروف انجام وظایف وتداوی بیماران  اند.

۶- قنسولگری‌ها ونمایندگی‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان دربرخی شهرهای افغانستان فعال است واین قنسولگری‌ها باصدورویزا زمینه ای سفربازرگانان ودانشجویان افغانستان ومخصوصآ اهالی ولسوالی‌های سرحدی ولایت بدخشان را مساعد ساخته است.

۷- شرکت‌های ساختمانی واینجیران تاجیکستان دربازسازی واعمارسرک‌ها٬ پل‌ها٬کلینیک‌ها ٬مکتب‌ها٬ کانال‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان سهم گرفته ودرنقاط مختلف افغانستان مصروف فعالیت اند.

۸- جمهوری تاجیکستان یکی ازمناطق مهم تولید کننده ای برق درجهان به شمار می‌رود وهم اکنون چند شهر مهم افغانستان مانند شهر کندز و تالقان وبرخی ولسوالی‌های سرحدی ولایت بدخشان ازبرق تاجیکستان تنویر گردیده واهالی این شهرهاوولسوالی‌ها ازبرق تاجیکستان باقیمت ارزان استفاده می‌نمایند، طوری که یک کیلووات برق حراراتی درشهرفیض آباد مرکز ولایت بدخشان ۴۵افغانی معادل ۸۰سینت یا۸\۰ دالرویک کیلووات برق آبی تاجیکستان درشهر تالقان ۳افغانی معادل۵سینت یا۰۵\۰ دالرامریکایی قیمت دارد.

۹- بازارچه های مشترک سرحدی بین اهالی چندین ولسوالی افغانستان وتاجیکستان درامتداددریای آموفعال بوده وهرهفته باشندگان این ولسوالیها دراین بازارچه ها تجمع ودیدارنموده وبه خرید وفروش اشیا مورد ضرورت ومبادله ای محصولات وتولیدات محلی خود می پردازند .

۱۰- درجمهوری تاجیکستان صدهاخانواده افغان بحیث پناهنده وتاجرواهل کسبه زندگی وفعالیت دارند ودروازه های مکاتب ودانشگاه های تاجیکستان به روی فرزندان این خانواده‌ها باز بوده وحتا با امتیازمعادل شهروندان تاجیکستان تحصیل وکاروفعالیت می‌نمایند، درحالی‌که درشمارازکشورها مانند عربستان سعودی وایران فرزندان افغان‌ها ازحق تحصیل وآموزش وپرورش محروم اند.

منبع:  /http://kheradonline.org/news

می 28, 2016 08:57, 2,251 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

turizmآژانش های دولتی اطلاعاتی کشورهای مستقل مشترک المنافع: تاجیکستان دارای ظرفیت های بزرگ گردشگری است
30519507662_4eb2be1251_zنخستین چرخه نیروگاه برق آبی “راغون” با عزم و تلاش و جسارت بزرگ پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد
turizmبدخشان-محضر توسعه گردشگری و هنرهای مردمی. تأثرات خادم ادبی خاور از سفر به بدخشان
Dangara1جبهه بزرگ سازندگی در شهر و دهات تاجیکستان: در ناحیه دنغره در سه سال آینده 190 پروژه جشنی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت
Kushtori-sajyohoni-horichi1فیض‌الله براتزاده: در فرهنگ ملت تاجیک و در مقررات دینی و مذهبی آن به مهمان ارج و احترام گذاشتن در مقام اول بود و خواهد ماند
1449650761_724374491 (1)فضای تاجیکستان برای جذب سرمایه‌گذاری در همه زمینه ها مناسب است
3b364625b961365ddd9d014fa84fe293059c929d_0پرچم تاجیکستان رمز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد
IMG_0284ترک نام و لباس ملی نه اسلام را غنی تر می کند و نه ما را مسلمان تر
12_0پروفسور سيف الله صفراف: پیشوای ملی- ضرورت تاریخی ملت است
Devid-Sampsonزلزله شناس امریکایی: سد راغون چون سد نیروگاه نارک امن‌ترین سد آبی در جهان خواهد بود
E-Rahmon-13-4-16امامعلی رحمان – بنیانگذار مکتب جدید سیاست خارجی
Emomali Rahmonمراجعتنامه زنان ختلان به مادران و خواهران تاجیکستان